48,9 millioner kroner i støtte til 44 industriprosjekter

av Kristin Bredesen

Enova gir til sammen 48,9 millioner kroner i støtte til 44 klima- og energisatsinger i industrien. Støtten går til prosjekt innen spillvarme, elektrifisering av fossile mekaniske arbeidsprosesser, batteripakker og landstrøm for fôrflåter. I tillegg vil støtten gå til utredning av klima og energitiltak.

– Regjeringen vil innen 2030 kutte norske utslipp med 55 prosent. Det vil kreve at flest mulig tar i bruk utslippsfrie og energieffektive alternativer. Det er flott at mange industri- og oppdrettsaktører går foran og viser at det er mulig å redusere klimagassutslippene, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Pådriver
Enova er en pådriver for at Norge skal nå klimamålene for 2050 og går foran i utviklingen av ny teknologi.

Oskar Garderman,, ENOVA foto: ENOVA

– Industrien ser nå i økende grad sammenhengen mellom kutt i utslipp av klimagasser og konkurransekraft, sier markedssjef Oskar Gärdeman i Enova.

Årlig reduksjon på 45 000 tonn
Støttetilbudet Klima- og energisatsinger i industrien skal bidra til at flere tar i bruk tilgjengelige nullutslippsløsninger som ikke benyttes i stort nok volum i dag. Bare de 12 siste månedene har Enova støttet nærmere 231 prosjekter med 250 millioner kroner gjennom dette støtteprogrammet. Total skal disse prosjektene redusere klimagassutslippene med 45 000 tonn CO2.

Utslippsfri
– Innen 2050 skal norsk industri være tilnærmet utslippsfri. For at vi skal klare dette målet, må fossile brensler erstattes av fornybare alternativer samtidig som vi øker energieffektiviteten, sier Gärdeman.

Store muligheter for klimakutt
– For å nå klimamålene må vi sikre et energisystem som klarer å balansere en industri som går fra fossile energikilder til nullutslippsalternativer.

Tørking og inndampingsprosesser krever mye energi som ofte fyres med fossile kilder. Her er det store muligheter for klimakutt, men det må samtidig gjøres riktig for å ivareta effektpådraget i energisystemet, sier Gärdeman.

Artikler i samme kategori

Sinusmagasinet er et magasin for elektrobransjen som utgis av Sonepar