Dagens bygg er ikke så smarte, men på god vei

av Kristin Bredesen

En fersk SINTEF-studie som har sett på hva som må til for å fulldigitalisere bygninger viser resultatene at bygninger ikke er så smarte som man kan få inntrykk av fra mediene. Effekten av å digitalisere bygg er både kostnadsbesparelser, energisparing og økt effektivitet i alle verdikjeder, likevel går utviklingen tregt. SINTEF har gjennomført dybdeintervjuer med ti intervjuobjekter fra eiendomssektoren for å kartlegge hvor smarte byggene er i drift, resultatet viser at kun 25 prosent av den undersøkte eiendomsporteføljen kunne klassifiseres på nivå 1 i henhold til kriteriene i veilederen «Smart by Powerhouse».

Den totale eiendomsporteføljen til intervjuobjektene er på ca. 5.000 næringsbygninger med totalt ca. 15 millioner kvadratmeter. 68 prosent av bygningene benytter et sentral driftsteknisk (SD) anlegg. Den resterende andelen var ikke koblet til et overvåkningssystem for verken energi eller inneklima.

Analysert drivere og barrierer
Intervjuobjektene ble delt i to utvalg bestående av digitaliseringseksperter og ventilasjons-, energi- og inneklimaeksperter. Basert på svar fra begge utvalgene, har forskerne identifisert og analysert drivere, trender, effekt og verdiskaping. De har også kartlagt barrierer og tidshorisont for digitalisering, utvikling og økning av «smarthet» i bygninger.’

Det er to hovedkonklusjoner i rapporten:

1) Det er enighet om hvorfor vi ønsker å digitalisere bygninger, men det er et tydelig sprang til faktisk gjennomføring av digitalisering.

2) Dagens bygninger er ikke smarte, men er godt på vei. Ifølge forskningsrapporten er FNs bærekraftsmål den største driveren når det gjelder digitalisering av bygninger. Den største barrieren for å oppnå full digitalisering av bygninger er psykologiske faktorer hos sluttbruker. Kan ta opp mot 20 år

Barrierene for å kunne digitalisere bygninger videre, utnytte de smarte løsningene i bygninger eller øke graden av digitalisering er ifølge rapporten; infrastruktur, datadeling og sikkerhet, implementering, psykologiske faktorer hos sluttbrukere samt forretningsmodeller. Den barrieren som vil ta lengst tid å overvinne, er psykologiske faktorer hos sluttbrukere, som flere av intervjuobjektene mener kan ta opp mot 20 år.

Økt etterspørsel etter AI
– Gjennom dybdeintervjuene kom det fram at arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål er den største driveren til digitalisering av bygninger. Ett av intervjuobjektene nevnte at en typisk trend i dag er at kunstig intelligens etterspørres og brukes i alle prosjektene de gjennomfører, noe som ikke var tilfellet for fem år siden, sier SINTEF-forsker Kamilla Heimar Andersen, som har vært ansvarlig for studien.

Måler ikke digital modenhet
Nøkkeltallsindikatorene til intervjuobjektenes tilhørende bedrift var varierende og få. Samtlige av intervjuobjektene opplyste at de ble målt på energiforbruk, men kun 15 % rapporterte at de måles på digitalisering eller digital modenhet. Det viser at det er et potensial for å utvikle nøkkeltallsindikatorer for digitalisering. Med dagens initiativer og oppfordringer fra Europakommisjonen konkluderes det som overraskende at ingen av bedriftene hadde flere mål om å følge opp disse strategiene.

Høye ambisjoner – beskjeden utvikling
En bedrifts ambisjoner og visjoner viser hva de ønsker å leve opp til. 80 prosent av intervjuobjektene svarte at de har et mål om å digitalisere eller delta i forskningsprosjekter som handler om digitalisering av bygninger. Selv om resultatet viser at bransjen ønsker å være med på endringen, er det derimot lite utvikling når det gjelder implementering av digitale og smarte løsninger. En av hovedkonklusjonene til undersøkelsen er at det er et betydelig potensial for energieffektivisering i byggenæringen, spesielt knyttet til oppvarming. Her kan blant annet bruken av eksisterende teknologi som sensorikk og historiske data være viktige verktøy å ta i bruk for å realisere og oppnå målene når det gjelder energieffektivisering – i både nye og eksisterende bygningsmasse. Les mer i rapporten: Digitalisering av bygninger i drift. Hvor smarte er næringsbygninger i dag?

Kilde: SINTEF

Artikler i samme kategori

Sinusmagasinet er et magasin for elektrobransjen som utgis av Sonepar