Dette lokker jenter til elektrofaget

av Kristin Bredesen

På landsbasis er kun fire prosent av ansatte i elektrobransjen kvinner. I utdanningsløpet har jenteandelen ligget stabilt på 5-6 prosent gjennom mange år. Likevel er det noen aktører som trosser gjennomsnittet og har dobbelt så høy kvinneandel – bevisst satsing på tilrettelegging i egen organisasjon, på jentenettverk og sosialt fellesskap virker å være suksessoppskriften.

I utgangspunktet skulle det ikke være spesielle hindre i veien for å få flere jenter til å satse på en yrkeskarriere innen elektrofagene, men det ser ut som jenteandelen har «stoppet opp», sier Svein Harald Larsen i Nelfo.
– Noen få bedrifter greier likevel å krabbe seg opp på en kvinneandel på 10 prosent, men mye tyder på at det kan være toppen av hva man kan forvente seg, sier han. Grunnen er rett og slett mangel på jenter som søker elektrofagene. Som fagsjef for utdanning i Nelfo har han god oversikt over statistikken på utdanningsløpet og fordelingen mellom kjønnene: Av nye lærlingplasser i 2018 lå antallet lærlingplasser innen elektrofagene på 3.582 totalt sett, av disse var 200 jenter, altså en prosentandel på 5,58 prosent.

PADLING PÅ PROGRAMMET: Siste samling høsten 2019 sto
padling på programmet. Over 20 jenter i Vintervoll var samlet,
hygget seg og delte erfaringer.

Eneste jenta i klassen
– Vi ser at det kun er 1-3 jenter i elektrofagene per klasse, ofte er det bare én jente i en klasse på 16 gutter: Det kan nok være kult i begynnelsen, men etter hvert er det ikke like moro å være minoritet, nettopp derfor er det mange som slutter eller bytter linje. De jentene som fullfører har ikke noe problem med å få seg jobb, men dessverre er det en nok del bedrifter som rett og slett synes det er vanskelig å ta inn kvinner på et sted hvor det kun er menn.

Trenger nettverk
Å satse på rekruttering til yrket alene er ikke nok, man må også kunne holde på de jentene som starter. – Med så få jenter i bransjen trenger de et nettverk med andre jenter i miljøet rundt seg, det er av stor betydning for å sikre trivsel. De bedriftene som har lyktes med å få kvinneandelen over snittet danner kvinnenettverk og skaper et sosialt miljø som tiltrekker seg enda flere jenter. Erfaringene tilsier at det fungerer bra, og at det å øker. Det nytter ikke bare å tilrettelegge på det praktiske plan med garderober, toalett, klær osv, selv om det også er viktig. Jenter er kanskje i større grad enn guttene avhengig av psykososiale faktorer for å trives. På samme måte ville det hjelpe om de andre entreprenørene hadde flere kvinnelige ansatte på byggeplassene, innenfor rørlegger-, tømrer- og betongfaget er det også svært få jenter, sier han.

Flater ut
Sammenligner man med helsefagene ser det ut til at andelen gutter har jevnet seg ut på om lag 10 prosent, innen elektrofagene henger man altså ennå langt etter, men ingen regel uten unntak: – Det er noen elektrobedrifter som satser målrettet og som har lyktes med å øke andelen kvinnelige lærlinger til 10 prosent, sier Larsen og trekker spesielt frem Vintervoll og Caverion, store bedrifter som vektlegger kjønnsnøytralitet. Vintervoll signaliserer allerede i anbudsfasen at de ønsker bedre balanse mellom kjønnene.
– Det er lenge siden elektrikeryrket dreide seg om tunge løft. I dag dekker bransjen nye og spennende områder som er direkte klimavennlig som f.eks. innenfor digitalisering, smart teknologi, energieffektivisering lade- og solcelleanlegg som forhåpentligvis vil være med på å lokke flere jenter til faget, sier han.

Ti prosent kvinner – ti prosent lærlinger
Caverion, med sine 2500 ansatte, er et foregangseksempel for andre bedrifter som ønsker en jevnere kjønnsbalanse. HR-direktør Anne Sødem forteller at selskapet arbeider målrettet og bevisst med å tilrettelegge for å tiltrekke seg flere kvinner. I dag kan de stolt skilte med en kvinneandel på ti prosent, hvorav fem prosent er fagarbeidere. Ti prosent av 300 lærlingene er kvinner.

Familievennlig bransje
– Arbeidet for å jevne ut kjønnsbalansen er ikke et enkeltstående prosjekt, men en kontinuerlig prosess hvor vi må holde et jevnt trykk for å tiltrekke oss flere kvinner. En av gevinstene med økt kjønnsbalanse er at vi samtidig bedrer arbeidsmiljøet i bransjen, sier hun. Sødem mener yrker i bygg og anlegg kan være bedre for kvinner enn mange tradisjonelle kvinneyrker. – De kommer til en organisert bransje, som tilbyr god lønn, fulltidsstilling og en arbeidstid som lar seg godt kombinere med familieliv og småbarn, sier hun.

Har tatt viktige grep
Noe av det mest sentrale Caverion har gjort er å etablere kvinnenettverk, hvor kvinnene deler tips og erfaringer med hverandre, men først etter at litt praktisk tilrettelegging er gjennomført: – En av de første og viktige tilbakemeldingene vi fikk fra våre kvinnelige medarbeidere var behovet for hygieniske og praktiske løsninger, som garderobe og toaletter – og egne sådan – det betyr faktisk mye at dette er tilpasset. Dette kravet forplikter vi også å få inn i kontrakter med kunder og på byggeplasser. Så har det vært viktig å få tilpasset arbeidsklær, som passer kvinner og også gravide. Her har vi hatt en dyktig HMS-sjef som har fått til samarbeid med Blåkläder. I tillegg har vi vært opptatt å tilby stor grad av fleksibilitet slik at yrket lar seg bedre tilpasse tilværelsen som småbarnsforeldre, både for våre kvinnelige og mannlige ansatte, for eksempel fleksibilitet til å levere og bringe til barnehage og skole, for dette betyr mye for menn også. Vi har i det hele tatt jobbet mye med å få til større grad av fleksibilitet generelt når det gjelder arbeidstid, forteller Sødem.

Sprer initiativet
Satsingen tar Caverion ut til alle sine 50 lokasjoner: – Vi arbeider med å spre initiativet, engasjementet og prosessen
i hele Caverion og belyser viktigheten av å tiltrekke oss flere kvinner, bedre kjønnsbalansen og hvilke positive effekter det har på det generelle arbeidsmiljøet. Vi ønsker oss økt mangfold, ikke bare bedrer kjønnsbalanse, men også for å tiltrekke oss folk i alle aldre, ulik etnisitet og bakgrunn. Vi har også kjørt en bevisstgjørende kampanje på arbeidsplassen, og ikke minst ute på byggeplasser, med ekstra fokus på seksuell trakassering. Byggeplasser er kjent for å ha en røff tone, vi har økt bevisstheten på det å ta hensyn til hverandre og at alle har ansvar for å skape et godt arbeidsmiljø hvor man ikke krenker andre, verken med språkbruk, holdninger eller upassende oppførsel.

Vil vekke bransjen
Caverion ønsker å være gode ambassadører for å øke kvinneandelen i elektroyrket – for å lykkes med det må de få med seg hele bransjen sier Sødem.
– Vi ønsker er tettere og bedre samarbeid med skoler, opplæringskontorer og ikke minst foreldre for å kommunisere hvilken gode muligheter det finnes her – også for unge jenter. 10 prosent kvinneandel totalt er bra, men fortsatt for lite. Så må vi ikke glemme å jobbe for å beholde de kvinnene vi allerede har, derfor jobber vi konstant med forbedringer av arbeidsmiljøet. Det vi vet med sikkerhet er at det blir et sunnere arbeidsklima der hvor kjønnsbalansen er bedre, men det er ikke alltid lett å være en minoritet, derfor forsøker vi så godt det lar seg gjøre å ansette kvinner i «bolk», så de ikke skal føle at de står helt alene. I tillegg til kvinnenettverkene har Caverion også etablert workshops hvor medarbeidere kommer med ideer til nye tiltak som kan bidra til å skape en bedre arbeidshverdag.

– Resultatet av medarbeiderundersøkelsene våre viser en høy trivselsgrad blant våre medarbeidere og en svært liten andel som opplever trakassering, sier Sødem.

Positive sideeffekter
Vintervoll er en annen aktør med målrettet satsing for å jevne ut kjønnsforskjellene i bransjen. Adm. direktør Stian Østerlie forteller at de har lyktes med å skape større oppmerksomhet rundt initiativet – spesielt de to siste årene.
– Byggeplassen og håndverkeryrkene utgjør «en siste skanse» hvor mennene dominerer – vi er tross alt i 2020, det burde være en langt bedre kjønnsbalanse også her. Med økt grad av digitalisering i yrket, en utvikling som går fortere og fortere, er alt lagt til rette for å få flere jenter til å velge seg inn til elektrofagene. I takt med at en stadig større del av arbeidsprosessen blir smartere, tror vi yrket blir mer attraktivt for jenter, sier Østerlie.

Søker aktivt kvinnelige lærlinger
Vintervoll har til enhver tid kvinnelige lærlinger. Av 292 ansatte er 29 kvinner, 23 er ansatt i Vintervoll og seks i våre to datterselskaper, og ingen av jentene er kvotert inn.
– Kvinnene som arbeider hos oss har fått jobb fordi de er dyktige rett og slett. Vi er heldige og tiltrekker oss superflinke gutter og jenter med veldig gode karakterer. De er ambisiøse og jobber målrettet mot fagbrevet sitt, i så måte er det ikke noe forskjell på jenter og gutter som vi har erfaring med, sier han og legger til at de fleste kvinnelige ansatte med fagbrev, har tatt det hos Vintervoll. Bedriften søker aktivt etter kvinnelige lærlinger som så går hele det naturlige opplæringsløpet fra lærling til ferdig montør. Målsettingen er å ha 10 prosent kvinnelige lærlinger.
– Det er vi i ferd med å oppnå. Vi forsøker å holde fast ved at det skal være to jenter på hvert kull, som normalt er på 20 lærlinger, ikke minst fordi det er enklere å være to, men noen ganger sliter vi med å få det til, sier han.

JENTER PÅ TUR: Kvinnenettverket i Vintervoll er blitt så populært at det kommer jenter fra hele landet for å være med – også fra leverandørsiden.

Myker opp miljøet
I likhet med Caverion har Vintervoll etablert et internt kvinnenettverk. Her er også kvinner fra leverandørsiden involvert. Dette bygger opp under tryggheten og rekrutteringen av flere kvinner i bransjen, mener Østerlie.
– Vi forsøker å bidra til bedre tilrettelegging for kvinner. I alle anbud legger vi inn en setning om at vi er en likestilt bedrift, og forutsetter at byggherre tilbyr separate garderobeanlegg for kvinner og menn – noe som burde være en selvfølge, sier han. I tillegg til å myke opp miljøet og skape en bedre arbeidsplass, får Vintervoll mye positivt feedback både fra leverandører og kunder fordi de bevisst går inn for å trekke jenter inn i faget.

– Tilbakemeldingene er udelt positive, vi har aldri mistet noen anbud på grunn av denne ordlyden i alle fall. Snarere tvert imot merker vi at dette blir oppfattet som et positivt initiativ ute hos kundene. Vi har forståelse for at dette kan være en utfordring å få til på små rehabiliteringsprosjekter, men det har en viktig signaleffekt og er med på å legge litt «press» på bransjen for å få alle til å tenke nytt. Hele byggeplassen drar nytte av at det er bedre kjønnsbalanse, sier han.

Populære møtepunkt
Selv om jentene ikke ønsker noen forskjellsbehandling har også Vintervoll etablert et kvinnenettverk som fungerer som et samlingspunkt for jentene. Nettverket er blitt så populært at det kommer jenter fra hele landet for å være med – også fra leverandørsiden.
– Siste samling høsten 2019 sto padling på programmet og over 20 jenter var samlet, hygget seg og delte erfaringer. Slike nettverk er nødvendige, og har ingenting med forskjellsbehandling å gjøre, slår Østerlie fast. Vintervoll mottar mye positiv oppmerksomhet for initiativene sine, også utenfor bransjen.
– Vi har fått mye positiv omtale i media og på forespørsel fra LO holdt vi en presentasjon for LO-ledelsen på en samling her i Trondheim. De var spesielt interessert i å vite mer om hvordan vi tiltrekker oss flere kvinnelige lærlinger inn i bransjen. Vår erfaring er at dette er vinn-vinn for alle parter, slår han fast.

Artikler i samme kategori

Sinusmagasinet er et magasin for elektrobransjen som utgis av Sonepar