Elektrifisering og digitalisering

av Kristin Bredesen

NELFOs årskonferanse tok for seg temaene elektrifisering og digitalisering. Mange av foredragsholderne så på mulighetene som åpenbarer seg i markedet med elektrifisering og kompetansebygging i tillegg til hvilke regulatoriske utfordringer markedet utsettes for.

Over 140 medlemsbedrifter og innbudte gjester deltok på årskonferansen og ytterligere 40 utstillere viste frem sine produkter og løsninger. – Det er tredje året vi arrangerer slike konferanser med et innholdsrikt program hvor vi tar høyde for en rekke markedstrender. Evalueringen av konferansen i etterkant viser høy skår på temavalg. Målet er ikke å gjøre dypdykk i teknologiske termer men å få bedriftene til å heve blikket å bli oppmerksom på fremtidige trender og utviklingstrekk, sier næringspolitisk direktør Tore Strandskog i NELFO. – Tilbakemeldingene fra deltakerne var entydig positive og mange kommer til å delta på neste års arrangement.


– Elektrobransjen vil spille en sentral rolle i overgangen fra fossile til fornybare energiformer. Det vil kreve betydelig kompetanseoppbygging hos våre medlemsbedrifter, sier næringspolitisk direktør Tore Strandskog i NELFO.

Sentral rolle
– Elektrobransjen vil spille en sentral rolle i overgangen fra fossile til fornybare energiformer. Men, sier Strandskog, det vil kreve betydelig kompetanseoppbygging hos våre medlemsbedrifter. Vi må rekruttere flere høyspentmontører og knytte til oss ingeniører/sivilingeniører. Videre må vi jobbe sammen med resten av verdikjeden for å utløse markedspotensialet. Her vil nettselskapene spille en viktig rolle med sine infrastrukturinvesteringer. NVE må se på sitt inntekts- og reguleringsregime for at det skal bli lønnsomt for nettselskaper å investere i teknisk infrastruktur. Likeså viktig er det å få politikere og markedet til å dra i tospann slik at markedsmulighetene kan realiseres.

Etableres støtteordninger
– Verken høyskoler eller universiteter har i dag et velfungerende undervisningstilbud for medarbeidere som ønsker å fordype seg innen digitalisering og fornybar energi. Mange bedrifter må derfor satse på egenutdanning av sine montører. Her må myndighetene legge til rette for støtteordninger/omstillingsmidler. Allerede i dag kan bedrifter søke om omstillingsmidler for omskolering av sine medarbeidere. Bedriftene gjør mye for å utvikle egen realkompetanse.
Det er skremmende å se at våre utdanningssystemer ikke makter å følge med på markedsutviklingen. Dette gapet må bedriftene selv tette igjen. Myndighetene må legge tilrettelegge for videreutdanning av montører mens de er i jobb. NELFO har søkt om midler fra myndighetene til et eget bransjeprogram for å fronte slike utdanningstilbud, sier Strandskog.

Lokal energiproduksjon og lagring
– Solenergi var et sentralt tema på konferansen med lokal energiproduksjon og lagring. Dersom NVE får rett i sine estimater om 2 TWH solenergiproduksjon i Norge innen 2030, snakker vi om 200 000 eneboliger og 1 million næringsbygg. Men etableres det et tariffregime som motvirker lokal energiproduksjon og elektrifisering, står vi overfor store utfordringer. Vi opplever at NVE ikke evner å følge med på sin regelverksutvikling og holder ikke tritt i utviklingen. Gapet mellom faktisk markedsutvikling og myndighetenes reguleringer må derfor tettes igjen, sier Strandskog til slutt.

Artikler i samme kategori

Sinusmagasinet er et magasin for elektrobransjen som utgis av Sonepar