Enova får nye oppdrag

av Kristin Bredesen

Klima- og miljødepartementet gir Enova ansvaret med å forvalte Norges deltagelse i EUs nye innovasjonsfond. Samtidig er tilleggsavtalen klar for hvordan Enova skal bruke ekstramidlene som ble tildelt gjennom regjeringens grønne omstillingspakke.

EUs nye innovasjonsfond, ETS Innovation Fund, er en av verdens største finansielle støtteordninger for lavutslippsteknologi. Planen er å tildele 10 milliarder euro over den neste tiårsperioden til teknologi, som bidrar til å redusere utslipp gjennom fondet. Innovasjonsfondet vil bli en del av EØS-avtalen i løpet av den nærmeste framtiden slik at også norske virksomheter kan nyte godt av disse midlene. EUkommisjonen
avgjør hvem som får støtte.

Hovedansvar

Enova vil ha hovedansvaret med å forvalte Norges deltakelse i fondet. De vil ha en informasjons-, rådgivnings- og oppfølgingsrolle overfor søkere og potensielle søkere til EUs innovasjonsfond. Enova skal også delta i relevante prosesser opp mot EU-kommisjonen for å påvirke innretningen av Innovasjonsfondet. Det er stort sammenfall i mål og forvaltningsoppgaver mellom EUs Innovasjonsfond og Enova. Det er betydelige muligheter for synergier mellom forvaltningen av Norges deltakelse i Innovasjonsfondet og Enovas forvaltning av Klima- og energifondet.

Innovasjonskraften er stor i norsk næringsliv og industri

– Vi skal bruke denne muligheten og det gode samarbeidet vi har med industrien til å få fart på enda flere spennende energi- og klimaprosjekter, som vil bringe både Norge og Europa nærmere lavutslippssamfunnet, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Flere kan søke om midler

Innovasjonsfondet kan støtte prosjekter både innen energiintensiv industri, fornybar energiproduksjon, energilagring og karbonfangstog lagring. Første søknadsrunde ble åpnet i månedsskiftet juni/juli med søknadsfrist i oktober. Gitt at implementeringen av fondet, som en del av EØS-avtalen går som planlagt, vil det være mulig for norske virksomheter å søke støtte allerede i denne runden.

2 milliarder ekstra

På forsommeren ble det også undertegnet en tilleggsavtale mellom Enova og KLD. Avtalen legger føringene for hvordan ekstrabevilgningen til Enova på 2 milliarder kroner, som er en del av «grønn omstillingspakke », skal benyttes. Intensjonen er å styrke norske bedrifter og arbeidsplasser, og bidra til grønn omstilling og bidra til at Norge kommer ut av koronakrisen. Midlene skal støtte opp under grønn teknologiutvikling innenfor eksempelvis leverandørindustrien, maritim næring og fornybar energi, herunder teknologi innenfor områder som hydrogen, batteriteknologi, havvind og grønn skipsfart».

– Midlene vil sammen med Norges deltakelse i EUs innovasjonsfond, bidra til å få et ekstra trykk på det viktige omstillingsarbeidet norsk industri og Norge som nasjon står overfor, sier Nakstad til slutt.

Artikler i samme kategori

Sinusmagasinet er et magasin for elektrobransjen som utgis av Otra Norge AS