Flere havner bygger landstrømanlegg langs kysten: Norske fartøy har ikke utstyr tilpasset landstrøm

av Kristin Bredesen
Verdens første elektriske fiskerfartøy Karoline.

Til nå har 52 havner langs norskekysten gått til anskaffelse av landstrømanlegg med ENOVA-støtte. I tillegg har det statlige energiforetaket mottatt 132 landstrømsøknader og gitt 69 tilsagn. Havnene tar miljøutfordringene på alvor mens norske redere glimrer med sitt fravær. Mange fartøy benytter frekvens- og spenningsnivåer som ikke er tilpasset dagens landstrømanlegg.

Prosjektleder for Landstrømsforum Tor S. Andersen og fagansvarlig for maritime elektroinstallasjoner Arild Røed i NEK forklarer: – Mange fartøy benytter spenningsnivåer og frekvens, som nettselskapene ikke er forpliktet å levere. Det er ikke realistisk at havnene får utstyr tilpasset alle de ulike elektriske løsningene på dagens fartøy, understreker Andersen.

Landstrømforum

Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) og ENOVA har sammen etablert Landstrømsforum for å styrke kommunikasjonen mellom sentrale aktører. Slik samarbeider man om å utvikle standardiserte løsninger som gjør de økonomisk og forsvarlig å ta i bruk.

Prosjektleder for Landstrømsforum Tor S. Andersen
Prosjektleder for Landstrømsforum Tor S. Andersen

Må investere i standardløsninger

– De aktørene som ikke er med nå, får ikke mulighet til å påvirke utfallet. Det er viktig at de investerer i standardløsninger tilpasset landstrømanlegg. Det er ikke utenkelig at myndighetene vil innføre tiltak for at fartøyene ikke skal benytte diesel til produksjon av strøm ved landligge. Myndighetene har ikke investert 550 millioner i landstrømanlegg for at de ikke skal tas i bruk, sier Andersen.

Fagansvarlig for maritime elektroinstallasjoner Arild Røed i NEK
Fagansvarlig for maritime elektroinstallasjoner Arild Røed i NEK

Meningsutveksling

Røed kan fortelle at formålet med Landstrømforum er å få rederier, havner, nettselskaper, leverandørindustri og myndigheter til å arbeide mot felles plattformer og standarder. – Skal vi nå klimamålet må aktørene komme fram til felles løsninger. Landstrømsforum er en arena for samhandling der vi har arbeidsgrupper som jobber med løsninger for effekt, standardisering, forretningsmodeller og kommersialisering. Utkast til løsninger blir sendt til alle medlemmer i forumet, der de kan de komme med anbefalinger. Vi samarbeider også med internasjonale arbeidsgrupper i utformingen av konkrete forslag til landstrømanlegg.  

Rederiene glimrer med sitt fravær

I dag har Lanstrømsforum 140 medlemmer fra alle deler av næringene, men liten deltakelse fra rederiene.

– Vi synes det er flott at rederiforeningen Kystrederiene og ferjeselskap som Fjord 1 og Norled velger å delta i Landstrømforum. Vi ser gjerne at flere rederier og interesse organisasjoner deltar for å styrke rederienes stemme. Blir de stående utenfor får de ikke være med å utforme løsningene for landstrømsystemer. Ombyggingskostnadene med å tilpasse seg de valgte løsningene kan bli betydelige om man ikke deltar og forvalter egne interesser, sier Tor S. Andersen.

Må bli medlemmer

– Rederinæringen må nå på banen og melde seg på Landstrømforum. Det er tross alt de som er i enden av næringskjeden og får regningen til slutt. Landstrøm i kombinasjon med batteripakker, bidrar til å redusere bruken av fossilt brennstoff. Rederne må derfor være med på å påvirke valg av standarder og teknologiske løsninger, oppfordrer Røed.

Unik mulighet til å påvirke standardene

Røed mener fartøyene må velge standardiserte løsninger. – Ser vi på elektrifiseringen av samfunnet, baserer alt seg på internasjonale standarder. De som velger proprietære (lukkede) løsninger vil bli taperne, fordi før eller senere må man allikevel gjøre store ombygninger. Standardiserte løsninger vil redusere kostnadene ved valg av tekniske løsninger. De blir sikrere, mer pålitelige, varer lengre og bidrar til reduserte drifts- og vedlikeholdskostnader.

Teknisk ekspertise

Rederienes tekniske avdelinger har stor teknisk ekspertise. De vet hvor skoen trykker når gamle fartøy skal ombygges til standardiserte løsninger eller nye skal bygges. – Rederienes tekniske ekspertise kjenner fartøyets anlegg i detalj. Denne kunnskapen kan de videreformidle til andre medlemmer i Landstrømforum, sier Andersen. Han kan fortelle at Norge er et foregangsland i elektrifisering av fartøysflåten. Vi ser at andre nasjoner ser til Norge når de for eksempel skal innføre elektriske ferger og bruker samme løsninger for batterier og ladning som her i landet. Det er en bekreftelse på at norsk teknologi vinner innpass internasjonalt.

Verdens første elektriske fiskerfartøy Karoline.
Verdens første elektriske fiskerfartøy Karoline.

Påvirke miljøutviklingen langs norskekysten

– De norske rederiene som deltar i Landstrømsforum vil påvirke miljøutviklingen langs norskekysten. Norge er også i en posisjon der vi kan spille en avgjørende rolle for det internasjonale standardiseringsarbeidet. Valg av standardløsninger blir avgjørende når rederier skal bygge om gamle eller gå til anskaffelse av nye fartøyer. Standardiserte landstrømløsninger på havnene og batteriløsninger til havs vil tvinge seg frem. Blir rederne en del av denne beslutningsprosessen vil de være med på å sette sitt merke i maritim historie, avslutter Andersen og Røed.

Artikler i samme kategori

Sinusmagasinet er et magasin for elektrobransjen som utgis av Sonepar