Gode råd til vellykket bærekraftsrapportering

For mange elektrobedrifter vil bærekraft gå fra å være en sideaktivitet, til å bli et sentralt tema innen drift, innkjøp, salg og utvikling. Rapporten Bærekraft i elektrobransjen fungerer både som tilstandsrapport og en god bærekraftveileder for elektrobedrifter innenfor alle spektre: fra nybegynnere til viderekomne innen bærekraftarbeid.

Det stilles stadig strengere krav til bærekraftsrapportering, i anbudssammenheng øker rapporteringskravene i takt med nye standarder og lovverk, herunder åpenhetsloven med krav om aktsomhetsvurderinger og kontroll og rapportering av leverandørkjeden. På oppdrag fra NELFO har Bearingpoint gjort en undersøkelse og tilstandsrapport over forholdene i elbransjen for å avdekke svake punkter og gi gode råd til bærekraftsarbeid og rapportering med forslag til hvordan du setter i gang arbeidet, strategi, handlingsplaner/tiltaksplaner og måleindikatorer (KPI’er).

Det offentlige som kravstiller

Grønne offentlige anskaffelser er et sentralt virkemiddel for å nå Norges klimamål. Det er utvilsomt at bærekraft fremover vil være i fokus for innkjøpere i offentlige virksomheter. Det er allerede fremlagt forslag om at bærekraft skal vektes så mye som 30 prosent i offentlige anskaffelser, bedrifter som investerer i solid bærekraftarbeid og -rapportering vil ha et betydelig konkurransefortrinn i anbudsøyemed.

Elektrobransjen kan ta en mer offensiv rolle

Bærekraft er et bredt tema som kan virke både vanskelig og utfordrende for flere. Rapporten Bærekraft i elektrobransjen har satt søkelys på megatrender, regulatoriske endringer og bærekraftsmål som er viktige for elektrobransjen i tiden fremover, og er med på å understreke hvorfor temaet må innarbeides i enhver bedrifts strategi. Undersøkelsen som danner grunnlag for rapporten viser at hele 67 prosent av selskapene opplyser at de i stor eller svært stor grad tilpasser seg etter kundens forventninger til bærekraft, for eksempel ved å tilby etterspurte miljø- og energivennlige løsninger. Mens kun 34 prosent svarer at de hensyntar bærekraft i leverandørdialogen ved for eksempel å stille krav til produkter og hvordan de produseres. Undersøkelsen viser at elektrobransjen kan ta en mer offensiv rolle i bærekraftsarbeidet, både på tilbydersiden og som en kravstiller til leverandørene.

Forstå startpunktet

Det første steget er å få en forståelse av hvordan bedriften jobber med bærekraft i dag. Dette innebærer blant annet å se på intern drift, produkter og tjenester. Videre er det viktig å få en god forståelse for hva omgivelsene forventer og hvor de største forbedringsområdene er. Det kan være lurt å se på hva konkurrenter gjør, hvilke behov kunden har og hvilke reguleringer som er aktuelle. Bedriften selv og dens omgivelser er grunnlaget for å utvikle en meningsfull strategi. Sett et ambisjonsnivå og vurder hvilket mulighetsrom bedriften har og hvilke potensielle risikoer som gjelder. Deretter må bedriften ta stilling til hvilke områder som er de viktigste, og gjøre prioriteringer. Vesentlighetsanalysen gjort i rapporten er et eksempel på dette, der interessenters prioriteringer legger et grunnlag for anbefalinger til fokus og tiltak. Ambisjonsnivået til bedriften vil være avhengig av flere faktorer relatert til modenhet, størrelse og evne.

Spiss retningen

Når du vet hvor bedriften står i markedslandskapet og hvilket mulighetsrom som gjelder, kan den strategiske retningen defineres og videreutvikles. Gjør det tydelig hvilke mål bedriften skal jobbe mot og hva som må til for å oppnå disse. Et godt råd er å lage en konkret handlingsplan som understøtter de strategiske bærekraftsmålene med tiltak, tiltaksansvarlig og frister.

Mål resultatoppnåelse

I tråd med internasjonale og nasjonale krav forventes det at virksomheter er konkrete og åpne om sine ambisjoner, mål og resultater, derfor er det en fordel å koble konkrete måleparametere (KPI-er) til målene. For å kunne rette arbeidet inn mot områder som gir resultater og kunne se til måloppnåelse er det viktig å tallfeste målenes startpunkt, f.eks. dagens årlige forbruk eller totale direkte utslipp i år. I senere kommunikasjon kan det da vises både til mål, faktisk leverte resultater og hvordan disse har utviklet seg over tid.

Jobb kontinuerlig

Bærekraftarbeid er et kontinuerlig arbeid. Gjennomføring av tiltak og oppnåelse av gode resultater er ikke noe som skjer av seg selv, og det er heller ikke en kortvarig forpliktelse. For å lykkes med en bærekraftsstrategi er det viktig å ha med seg ledelsen, få strategi og handlingsplaner godt forankret i hele bedriften. På den måten kan bedriften henge med på bærekraftsarbeidet for å holde seg relevant i markedet, holde seg oppdatert på stadig nye reguleringer samt søke innovative løsninger og kompetanse som bidrar til å styrke bedriftens attraktivitet og konkurranseevne.

 • SPØRSMÅL FOR Å KOMME I GANG MED BÆREKRAFTSARBEIDET
  1. Hva er de største muligheten og risikoene innen bærekraftstemaet for din bedrift?
  2. Hvilke av FNs bærekraftsmål vil bedriften ha størst positiv innvirkning på?
  3. Hvilke konkrete fokusområder og tiltak er riktig å prioritere?
  4. Hvordan kan resultater måles?
  5. Hvilke oppfølgingsrutiner bør bedriften ha for å sikre kontinuerlig fokus og struktur på arbeidet?

Fokusområder for bærekraftsarbeidet

Som et resultat av arbeidet som ligger til grunn for rapporten, er det identifisert fire fokusområder som vil kunne samle og ta bærekraftsarbeidet videre for elektrobransjen. For å samle bransjen rundt det viktige arbeidet er det nødvendig å skape en felles forståelse og engasjement rundt «hvorfor» og hva den enkelte bedrift kan gjøre for å bidra utgjør en felles grunnmur som vil skape både engasjement og kompetanse til å ta tak i det videre arbeidet.

Fokusområdene «energiomstilling og elektrifisering» og «sirkularitet og gjenbruk» er de innsatsområdene som både interessenter og medlemsbedriftene mener at bransjen har størst innvirkning på. Det anbefales derfor at bransjen innsatsen rundt disse områdene og iverksetter målrettede tiltak både i egen drift og i verdikjeden. Samarbeid kan skje på flere nivåer, i denne sammenheng menes samarbeid som løfter bærekraftsarbeidet mer enn elektrobransjen vil klare alene. Som bransje er man en del av en større verdikjede, og i byggeprosjekter en av flere aktører og fagdisipliner. Det er av flere påpekt at det er et stort uforløst potensial i å jobbe bedre og smartere sammen. Dette gjelder både i fastsetting av mål og ambisjoner for bransjen og næringen, og mer praktisk relatert til økt tverrfaglig samarbeid i konsept- og planleggingsfase av prosjekter, heter det i rapporten.

Fokusområde 1: Energiomstilling og elektrifisering

Være en offensiv tilbyder av tjenester og produkter som bidrar til omstillingen mot et fornybart samfunn

TILTAK NIVÅ – I startgropen
• Kartlegge energiforbruket i egen bedrift og gjennomføre reduserende tiltak i områdene med høyest utslipp. Ved behov sette opp en handlingsplan med tiltak prioritert etter hva som størst effekt på energiforbruk og utslipp.

NIVÅ – Viderekomne
• Tilby leveranser av tjenester og produkter til markedet for lokal strømproduksjon. Herunder, å kunne gi råd om og installere solenergi samt tilstøtende lagringsteknologi og infrastruktur.
• Støtte og levere tjenester til elektrifisering og automatisering av industri. Elektrobransjen kan bekle en sentral rolle som installatør og rådgiver i elektrifiseringen av en relativt fossilintensiv sektor.
• Levere infrastruktur for elektrifisering av transportsektoren. Et marked med vedvarende vekst i både geografisk utbredelse og tjenestetilbud som eksempelvis trådløs lading.
• Levere energieffektivisering og energismarte produkter til bygg- og anleggsbransjen. Spesielt er det potensial for mer avansert SD-styring og andre smarte energistyringsverktøy, men også tradisjonelle energieffektive løsninger som varmepumper. • Tilby smarte løsninger for strømstyring som optimaliserer og jevner ut belastningen på kraftnettet og bidrar til forbedret el-sikkerhet.
• Bygge ut digital infrastruktur.

NIVÅ – Bærekraftsleder
• Opparbeide kunnskap og referansebase til å være en energirådgiver for kunden. Kunder etterspør en offensiv elektrobransje som proaktiv rådgiver og foreslår nye teknologiske og energieffektive løsningen. FORSLAG TIL MÅLEINDIKATORER
• energibruk i egen bedrift (kWh)
• energiintensitet i eget bedriftslokale (kWh/m2)
• klimagassutslipp i egen bedrift (tonn Co2e)
• totalt investert beløp i klimarelatert utstyr, teknologi og fasiliteter (kroner)
• oppdrag levert innen energieffektivisering og/eller energioptimalisering (antall)
• omsetning relatert til smartere strømstyring og energioptimaliseringstjenester (kroner)
• ladestasjoner installert (antall)
• installasjoner som førte til økt kWh-kapasitet (antall)
• miljøfokuserte tjenester i tjenesteporteføljen (antall)
• rådgivningsoppdrag innen energiomstilling og elektrifisering (antall)

Fokusområde 2: Sirkularitet og gjenbruk

Sikre ansvarlig drift i egen organisasjon, gjøre bærekraftige produktvalg i tidlig prosjektplanlegging, og skape nye forretningsmodeller for økt utnyttelse og gjenbruk av materiell

TILTAK NIVÅ – I startgropen
• Kartlegge avfallshåndtering i egen bedrift og identifiser hva som kan gjenbrukes, repareres eller resirkuleres.
• Utarbeide en strategi for håndtering av avfall med konkrete mål om reduksjon i avfall og økt ressursgjenvinning.
• Lage en rutine for hvordan kvalitet og robusthet på produkter som anskaffes vektlegges og vurderes.

NIVÅ – Viderekomne
• Ha større kjennskap til klimaavtrykket og hvor resirkulerbare produkter er, stille krav til EPD eller tilsvarende dokumentasjon på produkter og aktivt formidle produktenes miljøprofil til kunder.
• Kartlegge bedriftens verdikjede og vurdere hvordan bedriften best kan bidra til lavere ressursbruk.

NIVÅ – Bærekraftsleder
• Vurdere å utelukke salg av produkter på grunn av klimaavtrykk.
• Vurdere muligheten for lokale fremfor globale partnere i verdikjeden, for å sikre bedriftens tilpasningsdyktighet i markedet og minimere utslipp fra transport.
• Tilby leasing eller andre sirkulære tjenestemodeller og gjenbruk av produkter fremfor tradisjonelt produktsalg

FORSLAG TIL MÅLEINDIKATORER
• andel produkter med robust eco-design (i prosent)
• andel av lavutslipp produkter i produktporteføljen
• andel av innkjøpte produkter og materiale som kan gjenvinnes
• omsetning på produkter som er lavutslipp produkter vs. Totalomsetning
• omsetning av produkter med LCA (Life Cycle Assessment) vs. Totalomsetning
• omsetning av produkter med miljødeklarasjoner – EPDer (Environmental Product Declaration) vs. Totalomsetning
• transport per enhet som bestilles (km/enhet)
• totalt årlig avfall (vektenhet) • andel av ulike type avfall (farlig vs ordinært avfall, konstruksjon o.l)
• andel avfall som resirkuleres/gjenvinnes

Fokusområde 3: Kompetanse og kultur

Bygge kompetanse og kultur som skaper miljøengasjement, attraktivitet og driver frem bærekraftige valg i egen organisasjon, leverandørkjeden og hos kunder

Forslag til tiltak
TILTAK NIVÅ – I startgropen
• Sette av dedikert tid og ressurser til å øke ansattes bevissthet og engasjement rundt klimautfordringene og forståelsen rundt «hvorfor» bærekraftsarbeid haster og er så viktig.
• Vurdere bedriftens modenhet innen bærekraftsarbeidet og aktivt ta grep for å forbedre de områdene som scorer lavest.
• Bygge opp en kultur for samfunnsansvar og miljøbevissthet ved for eksempel aktiv deltakelse i lokale miljøinitiativer.
• Målrettet sikre at ansatte har innsikt i bruk og styring av miljøvennlige produkter slik at de kan rådgi kunder og brukere for å sikre optimal utnyttelse av funksjonaliteten.
• Vurdere hvor attraktiv din bedrift er for kvinner og minoritetsgrupper, og utføre identifiserte forbedringspunkter.
• Vurdere om bedriftens verdier i tilstrekkelig grad er gjenspeiler mangfold og miljøfokus.
• Forsikre seg om at arbeidstakerrettigheter er oppfylt og at HMS-rutiner følges.

NIVÅ – Viderekomne
• Vurdere hvilke positive effekter økt mangfold og kvinneandel vil ha for din bedrift, og målrettet bruke denne innsikten i rekruttering og medarbeideroppfølging.
• Vurdere hvilke kompetansekrav som settes og muligheter til å omdefinere disse for å åpne for et bredere rekrutteringsgrunnlag.
• Få innsikt i hvordan bedriften oppleves og fremstår utad med hensyn til miljøfokus og mangfold.
• Kontinuerlig måle modenhet innen bærekraftsarbeidet og vurdere effekten av tiltak som iverksettes.
• Sikre at bedriftens fremstilling og markedsføring med hensyn til bærekraft gjenspeiles riktig og tilstrekkelig.
• Etablere mangfoldstrategi og plan for å nå målene.
• Utføre aktsomhetsvurderinger.

Fokusområde 4: Samarbeid

Invitere til samarbeid og aktivt bidra til å gjennomføre tiltak som løfter bærekraftsagenden mer enn elektrobransjen vil kunne gjøre alene

TILTAK NIVÅ – I startgropen
• Samarbeide med leverandører og produsenter for å sikre at arbeidstakerrettigheter og anstendige arbeidsvilkår ivaretas i hele verdikjeden.

NIVÅ – Viderekomne
• Styrke elektrobransjens samarbeid med andre bransjeorganisasjoner med mål om å øke kvinneandel og mangfold i utdanningsløpet.
• Være en pådriver for bransjesamarbeid på tvers av markedet for å skape helhetlige bærekraftsstrategier og forpliktende utslippsmål for elektrobransjen.
• Styrke eget bærkraftsarbeid gjennom erfaringsutveksling og samarbeid med konkurrenter og bransjeforeninger.

NIVÅ – Bærekraftsleder
• Inngå samarbeid med leverandør og konkurrenter for å tilrettelegge og koordinere ressursgjenvinning på en effektiv og lønnsom måte. Det kan innebære organisering av retur og gjenvinning med øvrige i verdikjeden.
• Inngå samarbeid med leverandør og konkurrenter for å opprette forretningsmodeller og plattformer for omsettning og ombruk av tidligere brukt materiell.
• Arbeide frem produkter og løsninger designet for gjenbruk og enklere resirkulering i samarbeid med grossist og produsenter.
• Oppsøke eller ta initiativ til grønne næringsklynger.

Forslag til måleindikatorer
initierte samarbeid med fokus på å løfte bærekraftstemaer (antall)
• besluttede tiltak/aktiviteter som skal løfte bærekraftsarbeidet på tvers av bransjer (antall)
• gjennomførte tiltak som har løftet bærekraftsarbeidet (antall).
(Kilde: NELFO: Bærekraft i elektrobransjen).

Les hele rapporten Bærekraft i elektrobransjen.

Illustrasjon: Bærekraft i elektrobransjen: https://www.nelfo.no/siteassets/nelfo_barekraft-i-elektrobransjen-07.11.2022.pdf

Artikler i samme kategori

Sinusmagasinet er et magasin for elektrobransjen som utgis av Sonepar