Koronaepidemien har i liten grad påvirket elektrobransjen

av Kristin Bredesen

Ifølge en NHO-undersøkelse utarbeidet i slutten av mars var 60 prosent av byggeprosjektene til medlemsbedriftene i Energi Norge forsinket på grunn av smitteverntiltak. Det gjaldt både nettselskaper og kraftprodusenter herunder kraftlinjer, vind- og vannkraftverk.

– Dette er i ferd med å bedre seg betraktelig, sier næringspolitisk direktør Tore Strandskog i Nelfo.
– I begynnelsen av pandemiutbruddet var det sterk uro i bransjen. Diskusjonen om koronakostnader, valutaproblematikk og økte materielle kostnader gikk høyt og lavt. Usikkerhet skaper naturlig nok forsinkelser. Utfordringen var at vi er kommet opp i to ulike kriser, som kom samtidig: Oljekrisen, som skaper valutauro, og koronakrisen som rammer norsk næringsliv bredt. Disse to krisene har forsterket hverandre, fremholder Tore Strandskog.

Prognosesenteret har kalkulert med en markedsnedgang for elektrobransjen på 2-3 prosent i år og for 2021. – Slik sett er det ikke svarte natta, men noen justeringer av prosjekter som enten er satt på vent eller utsatt, sier næringspolitisk direktør Tore Strandskog i Nelfo.

Diskusjoner om økte kostnader

– Fortsatt er det en del diskusjoner om økte kostnader, og det arbeides med å få på plass en kostnadsfordeling i verdikjeden. Nelfo har nå skrevet brev til Olje- og energidepartementet og bedt om en politisk åpning for at de økte kostandene kan godtgjøres gjennom NVEs inntektsreguleringsordning. Ved å kompensere korona- og valutakostnadene nedover i verdikjeden, vil det kunne utgjøre ½ øre pr. kWh for sluttbruker, sier Strandskog. – Vi er i tett dialog med nettselskapene og OED om forslaget.

Panikken har avtatt

– Våre energientreprenører melder om bedre markedsutsikter og få permitteringer. Flere sier at det går an å drive «business as usual» når smittevernreglene ivaretas. Utviklingen i byggemarkedet er også i ferd med å stabilisere seg, sier Strandskog. Han legger til at Prognosesenteret har kalkulert med en markedsnedgang for elektrobransjen på 2-3 prosent i år og for 2021. – Slik sett er det ikke svarte natta, men noen justeringer av prosjekter som enten er satt på vent eller utsatt.

Panikken tok medlemsbedriftene før påske

På spørsmål hvordan medlemsbedriftene ser på markedsutsiktene, svarer Strandskog: – Før påske tok panikken norsk næringsliv. Den ene katastrofemeldingen utløste den andre. Samtidig eskalerte oljekrigen mellom Russland og Saudi-Arabia, som ikke ville kutte oljeproduksjonen. Det førte til et dramatisk oljeprisfall som påvirket vår leverandørindustri og servicenæringen. Samtidig gikk fly- og reiselivsnæringen i svart. I midten av mars begynte elektromarkedet å roe seg, bortsett fra servicemarkedet som buttet kraftig nedover. Årsaken er at kunder ikke turte å slippe inn montører i sine hjem. Nå ser vi at også dette markedet er i ferd med å normalisere seg, selv om det fortsatt er treghet.

Økonomisk buffer i bunn

Norge har kommet relativt godt ut av koronakrisen sammenliknet med andre land i verden. Årsaken er Norges økonomiske buffer i bunn. – I tillegg har vi på verdensbasis håndtert pandemien best. Personlig er jeg meget optimistisk med hensyn til markedsutsiktene, men mot slutten av 2020 og i 2021 må vi regne med at prosjektmarked kommer til å gå tregere. Årsaken er at mange har satt prosjektene på vent, eller utsatt dem i påvente av en avklaring på fordelingen av kostnadene i forbindelse med koronautbruddet. Valutasituasjonen, som i hovedsak er oljerelatert, påvirker materiellprisen. For medlemsbedrifter, som driver med offshoreoppdrag går markedet litt tregt på Sør Vestlandet og Nord Vestlandet, mens skipsfart- og verftbransjen opererer stort sett som normalt. Regjeringen har allerede bevilget flere hundre millioner kroner til grønn skipsfart. – Her ser vi et betydelig vekstpotensial. I maritim sektor har vi en komplett verdikjede. Bygger vi opp vår kompetanse på fornybare og grønne løsninger til skipsfarten, kan den raskt eksporteres på det internasjonale markedet. Potensialet er også stort på området landtransport

O i styringsrente

Norges Bank satte styringsrenten til 0. På spørsmål om hvordan det vil påvirke bransjen, svarer Strandskog: – Bankene må raskt følge opp dette med å senke kreditt- og utlånsrentene til næringslivet, sier Strandskog. Han kan fortelle at kompensasjonsordningene har truffet Nelfos medlemsbedrifter ulikt. – Av våre 1800 medlemsbedrifter har et 70-talls små- og mellomstore bedrifter fått kompensasjon som følge av en betydelig omsetningssvikt i mars/april 2020 sammenliknet med tilsvarende periode i 2019. I det store bildet har vi kommet relativt godt ut av korankrisen. Kompensasjonsordningen fra myndighetene var ment for kriserammede bransjer og der er vi ikke.

Gode tilbakemeldinger fra markedet

Som følge av koronakrisen har flere bedrifter meldt seg inn i Nelfo. – Vi har gjort et godt håndverk, fått på plass gode politiske tiltak, og informert våre medlemmer regelmessig om utviklingen. Jevnt over har elektrobedriftene tillitt til oss. Vår medlemsundersøkelse viser at godt over 70 prosent er svært godt fornøyd med det næringspolitiske arbeidet vi gjør. Våre advokater har vært flinke til å gi gode råd om hva krisepakkene betyr for hver enkelt bedrift, og hvordan eksempelvis endrede permitteringsregler skal tolkes. Vi har fått på plass endring i permitteringsregelverket, sykelønnsordningen og lønnsplikt for bedrifter som arbeider innen samfunnskritiske funksjoner. I krisetider er behovet for en sterk medlemsorganisasjon avgjørende. Mange arbeidsoppdrag i kommuner er relatert til byggenæringen og elektrofag. Derfor må kommunene bruke pengene fra statlige krisepakker fornuftig slik at de er i stand til å holde liv i lokalt næringsliv og arbeidsplasser, sier Strandskog.

Artikler i samme kategori

Sinusmagasinet er et magasin for elektrobransjen som utgis av Otra Norge AS