Økt fokus på tilbakemating

av Kristin Bredesen

Kraftig økning i antallet av solcelleanlegg, elbilladere, batteribanker og plusshus gjør tilbakemating til et høyaktuelt tema. Uheldige hendelser har fått bransjen til å rette søkelys på problematikken.

– Med stadig flere installasjoner og utstyr som kan gi tilbake¬mating fra lavspenningsanlegg er det behov for en bevisstgjøring i bransjen. Vi ønsker å være føre var i forhold til sikkerhet for våre montører, sier Drude Herdlevær faglig ansvarlig i Nettpartner. De hadde en hendelse i fjor høst som nå blir brukt som skoleeksempel på potensiell tilbakemating både på HMS-konferanser og i opplæringsøyemed.

Nesten-ulykke

– En av våre montører skulle etablere en ny mastetrafo. Arbeidet bestod i å tilkoble trafo og trafobryter til HS-linjen på et frakoblet anlegg. På samme tid som montøren er i gang med arbeidet, blir trafoen spenningssatt fra lavspenningssiden av en elektriker. Energimontøren får strømgjennomgang. – Her var kommunikasjonen mellom energimontøren og elektrikeren for dårlig, men heldigvis ble ikke montøren skadet. Dette er bare et eksempel på hva som kan føre til tilbakemating. Her dreide det seg om et aggregat i boliginstallasjonen, som en elektriker startet for å kontrollere det elektriske anlegget, forklarer Herdlevær.

Tankevekker

Hendelsen var en tankevekker, som fikk Nettpartner til å flagge behovet for bevisstgjøring rundt potensiell tilbakemating fra blant annet solcelleanlegg, batteribanker og elbilladere.

– Det fikk oss til å spørre: Er dagens forskrifter og veiledninger oppdatert nok med hensyn til den økende graden av tilbakemating til nettet, som nå kan komme fra ganske uante steder. Det er et reelt spørsmål å stille seg, det merker vi på både på tilbakemeldinger og oppmerksomhet vi har fått i etterkant, sier hun.

Funksjonalitet fremfor sikkerhet?

ØKT BEVISSTGJØRING: Med stadig flere installasjoner og
utstyr som kan gi tilbakemating fra lavspenningsanlegg er det
behov for en bevisstgjøring i bransjen. Foto: Nettpartner
ØKT BEVISSTGJØRING: Med stadig flere installasjoner og
utstyr som kan gi tilbakemating fra lavspenningsanlegg er det
behov for en bevisstgjøring i bransjen. Foto: Nettpartner

– Når utviklingen går så raskt som nå må de som produserer utstyr og løsninger, samt de som bygger anlegg ta ansvar, bruke sunn fornuft og sin erfaring, mens myndigheterog andre jobber med nye forskrifter og normer. Normsamlingen NEK400 2018 tar for eksempel for seg elbilladere og solcelleanlegg, men noen ganger går markedet foran standarden, sier Herdlevær og peker på at den raske teknologiske utviklingen fører til at stadig nye ting blir koblet til nettet, ting som noen ganger kanskje fokuserer mer på funksjonalitet fremfor sikkerhet.

– Produkter og løsninger som leveres og installeres av registrerte elektroforetak, og i henhold til Forskrift om elektrisk utstyr (FEU), skal i utgangspunktet ikke behøve å være gjenstand for bekymring. Dette utstyret er laget slik at det ikke skal tilbakemate strøm ved frakobling av nettet, men oppstår det feil ved utstyret eller installasjonen kan man få uheldige situasjoner. Med tanke på sikkerheten for energimontørene er det viktig å rette søkelyset på disse problemstillingene. Montørene våre drilles nå ekstra i risikovurdering og i å ivareta sin egen sikkerhet, sier Herdlevær.

HØYAKTUELT: Kraftig økning i antallet av solcelleanlegg, elbilladere, batteribanker og plusshus gjør tilbakemating til et høyaktuelt tema.
Foto: Nettpartner
HØYAKTUELT: Kraftig økning i antallet av solcelleanlegg, elbilladere, batteribanker og plusshus gjør tilbakemating til et høyaktuelt tema.
Foto: Nettpartner

– Fordrer økt risikovurdering og bedre planlegging av arbeidet

Sjefsingeniør  Frode Kyllingstad i elsikkerhetsseksjonen i DSB fremhever at problemstillingen i og for seg ikke er ny.

– Aggregater og nødaggregater, er jo ikke en ny ting, det har vi hatt i mange år, som en forsikring for de som trenger nødstrøm. Det vi ser tendenser til nå er en kraftig økning i bruk av solcellepaneler som kan gi uante situasjoner, når det er sagt stilles strenge tekniske krav til inverterne, påpeker Kyllingstad.

Det som står i de tekniske normene, NEK-400, er gjeldende for lavspenningsanlegg- og installasjoner. – Når Nettpartner, eller andre nettoperatører, arbeider må de sikre seg mot innkobling, med dagens mange plusskunder, ser vi at innmating potensielt kan skje fra mange kilder, det øker kravet til sikkerhet og planlegging før arbeid utføres. Den raske teknologiske utviklingen kan potensielt øke faren for de som jobber i nettselskapenes anlegg, sier han.

Nye utfordringer

At solcelleanlegg og batteribanker fra elbiler kommer for fullt, er en utvikling DSB følger nøye.

I den forbindelse viser Kyllingstad til forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) samt NEK EN50110-1 som inneholder krav til sikkerhet ved arbeid ved drift ved frakoblet arbeid.

– De elektrotekniske normene oppdateres jevnlig for å følge den teknologiske utviklingen, men det vil likevel alltid være noen utfordringer med ny teknologi, sier han.

Økt fokus på risikovurdering

Nettselskapene skal sikre seg mot tilbakemating, men nå, med stadig mer komplekse anlegg er det vanskeligere å kjenne alle aspekter og risiko nye installasjoner fører med seg, eller hvilke installasjoner som potensielt kan føre med seg den største faren.

– I en gitt situasjon kan nok blant annet store sol¬celleanlegg med batteribanker mate mye strøm tilbake til nettet. Dette gjelder også elbilbatterier, som også kan gi ekstra utfordringer.   Det kan gjøre det ekstra vanskelig å forebygge tilbakemating fra slike installasjoner. Ifølge FSE skal ethvert arbeid planlegges og risikovurderes før det igangsettes. Med økte risikofaktorer som komplekse anlegg fører til, må det rettes enda større fokus på risikovurdering og planlegging enn tidligere, sier han.

Stor læringsverdi

Kyllingstad mener det er betydelig læringsverdi for fremtidig arbeid i hendelsen som Nettpartner viser til.

– Det er fint at Nelfo er lydhøre og tar med hendelsen i sine fremtidige kurs, for å belyse denne problematikken for alle aktører i markedet, sier han.

– Vi står snart foran en revisjon av tekniske forskrifter fra 2006. I revisjonen vil det bli tatt hensyn til denne utviklingen, i tillegg vil normverket fra NEK også bli fulgt opp, sier han.

Utfordrer elsikkerheten

– Med ny teknologi kommer nye muligheter, men det utfordrer oss på elsikkerheten. Frem til nå har mangel på instruks, eller mangel på etterlevelse av instruks, ført til skader på mennesker og eiendom. Bransjen blir nå i større grad utfordret på «feil» i eksisterende instruks, rutiner og risikovurdering da dette gjelder for «vanlige» installasjoner. Det blir en ny måte å tenke elsikkerhet på da vi er vant med å vite hvor strømmen kommer fra og går til. I smartgrid installasjoner med produksjon og lagring kan det være utfordrende å arbeide spenningsløst, da kildene er plassert på forskjellige steder i nettet, sier Jon Steinar Hanstad, som er nestleder for teknisk avdeling i Nelfo. Hanstad peker på at normene for invertere og batterianlegg i dag er dekkende med tanke på utkobling ved bortfall av spenning, men at en norm i alle tilfeller ikke vil dekke alt.

– Det er viktig å få oversikt over anlegget før arbeidet begynnes, risikovurderingen må ta i betraktning at vi ikke kjenner alle kilder i anlegget, sier han.

Artikler i samme kategori

Sinusmagasinet er et magasin for elektrobransjen som utgis av Sonepar