Sammensmeltning av el og it

av Kristin Bredesen
IoT-samfunnet vil skjerpe kravene til sikkerhet, noe som vil kreve godt skolerte montører, som er forberedt på morgendagens utfordringer, sier avdelingsdirektør Per Eirik Heimdal i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

– El og tele knyttes tettere sammen. Virksomhetene som skal utføre ekom-installasjoner må ha autorisasjon for å utføre slikt arbeid. I fremtidens IoT-samfunn, hvor alt blir oppkoblet, blir sammensmeltningen mellom el og tele viktigere, sier avdelingsdirektør Per Eirik Heimdal i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). – Det vil stille helt andre krav til installasjoner for å sikre at de fungerer optimalt.

Til nå har ansvarsforholdet mellom DSB og Nkom vært todelt. Det arbeides nå med å tydeliggjøre ansvaret mellom direktoratene. Her vil Nkom ta hovedansvaret for EMC og forstyrrelser i elektronisk kommunikasjon, mens DSB for elsikkerhet. – Ansvarsfordelingen gjør det enklere for bransjens aktører å forholde seg til avklarte roller mellom disse direktoratene, sier Heimdal. Han kan fortelle at DSB og har hatt flere avklaringsmøter for å avklare ansvarsfordelingen. – Nå blir forslagene forankret oppover i systemet samtidig som vi arbeider med lovendringer. Vårt ansvar for Ekom-loven og DSBs ansvar for elsikkerhetsloven, blir gjenstand for regelverksendringer. I løpet av kort vil vi komme med konkrete tilbakemeldinger på hvordan bransjen må forholde seg til disse, sier Heimdal.

Vi er avhengig av gode installasjoner

I fremtidens IoT-samfunn blir alt oppkoblet, noe som vil påvirke elektroinstallasjonene. – Som forbrukere forventer vi at teknologien virker uten nedetid. Økt teknologiavhengighet medfører også sårbarheter forstyrres eller svikter teknologien. For å unngå slike hendelser, er vi avhengig av gode produkter, installasjoner og et klart regelverk, som gjør at forbrukerne kan stole på at teknologien virker. Alt som skal elektrifiseres må fungere knirkefritt, sier Heimdal. – Elektrobransjen har en særdeles viktig rolle med innkjøp av utstyr, som må være CE-merket og godkjent. Enkelte ganger kan installasjonene medføre frekvensforstyrrelser. Stråling fra belysningsprodukter og annet teknisk utstyr, kan påvirke elektronisk kommunikasjon. Derfor må vi se nærmere på installatørenes instrumenteringsbruk. Vi oppfordrer montører å lære seg bruken av spektrumsanalysatorer slik at de tidlig kan oppdage frekvensforstyrrelser i installasjonen og sikre best mulig kvalitet.

På vei mot IoT-samfunnet

Nkom har laget rapporten «På vei mot et IoT-samfunnet». – Her ser vi nærmere på alt fra frekvensbruk, forstyrrelser (interferens), stråling, sikkerhet og sårbarhet. Hvordan kan frekvensforstyrrelser øke sårbarheten? Når forbrukere kjøper IoT-produkter, må de være tilrettelagt kommunikasjons- og personverntekniske hensyn, sier Heimdal. Han kan fortelle at IoT-rapporten kan lastes ned på Nkoms hjemmesider. – Vi trenger gode innspill slik at overgangen til IoT-samfunnet skjer sømløst. Det er viktig å ta bransjen med på råd, kartlegge deres behov og legge forholdene til rette for at IoT- teknologien fungerer optimalt.

Vi er sårbare

Jamming og forstyrrelser av GPS-signaler er også eksempler på systemsårbarheten i forbindelse med trådløse signaler. – Dersom noen tilsiktet eller utilsiktet forstyrrer navigasjonssignalene, øker sårbarheten, sier Heimdal. Han kan fortelle at myndighetene tar dette arbeidet på alvor. – I Nkom arbeider vi blant annet med å avdekke støykilder som forstyrrer elektronisk kommunikasjon og da primært basestasjoner for mobiltelefoni. Dette er spesielt viktig fordi fremtidens nødtjenester kommer til å gå over kommersielle mobilnett. Det vil stiller høye krav til utfall og sikkerhet.

IoT vil skjerpe kravene til sikkerhet

– IoT-samfunnet vil skjerpe kravene til sikkerhet, noe som vil kreve godt skolerte montører, som er forberedt på morgendagens utfordringer. De må vite hva de holder på med, ha detaljkunnskap om produkter, hvordan de skal installeres og vite hvilke forstyrrelser som kan oppstå dersom noe går galt både med bruk av feil installasjonsteknikk, eller ikke godkjente produkter. De må være i stand til å foreta risikovurderinger og foreta nødvendige grep for å unngå feil og mangler. I Nkom er vi også opptatt av saker som omfatter støykilder og dårlige installasjoner. Kan montører avdekke og forebygge slike hendelser i installasjonsfasen, slipper de å bruke tid og ressurser på å avdekke slike feil i etterkant, sier Heimdal. – Dette  kan gi bransjen et nytt forretningsbein å stå på. Her vil bruken av spektrumanalysatorer og støykildemålinger være avgjørende, sier han til slutt.

Om Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)

Nkom arbeider for bærekraftig konkurranse i post- og ekomsektoren slik at brukere over hele landet kan tilbys gode og fremtidsrettete tjenester til konkurransedyktige priser. Nkom har ca. 165 ansatte, hvorav ca. 150 har sin arbeidsplass på hovedkontoret i Lillesand.

Artikler i samme kategori

Sinusmagasinet er et magasin for elektrobransjen som utgis av Sonepar