Utbygging av fibernett

av Kristin Bredesen

I løpet av 2022 vil NEK gi ut en ny utgave av NEK TR 750 – Fiberoptisk aksess til brukere. Denne er basert på en tilsvarende europeisk utgave. Den norske utgave vil imidlertid ha en annen struktur, som gjenspeiler et prosjektløp. Samtidig vil det også bli foretatt tilpasninger til norske forhold.

Denne tekniske rapporten er en veiledning for hvordan man utvikler et fibernett. Gjennom bruk av NEK TR 750:2022 vil man kunne prosjektere en utbygging fra grøft til terminering i bygg. Samtidig setter den også krav til anleggsarbeider og installasjon. Den nye utgaven vil erstatte den tilsvarende utgaven fra 2015. NEK TR 750:2022 vil være basert på den europeiske utgaven CLC/TR 50510:2021 – Fibre optic access to end-user.

Fordeler med NEK TR 750:2021
Det foregår en storstilt utbygging av det norske fibernettet. Dette er en investering i kritisk infrastruktur, som må ha varighet over lang tid. For å sikre riktig kvalitet på utbyggingen vil NEK TR 750:2022 fungere som en rettesnor. Ved å bruke anbefalingene som ligger i den tekniske rapporten vil man kunne prosjektere og bygge et framtidsrettet fibernett. Under prosjekteringen vil man ta høyde for at framtidige oppgraderinger og utbedringer kan gjennomføres enkelt.

Fagsjef ekom i NEK Sigmund Eng.

– Vi har sett eksempler på at prosjekter ikke har tatt høyde for fremtidige behov. Dette har i noen tilfeller betydd at man har måttet grave opp kabelgrøfter, legge nye kabelrør og installere flere trekkekummer for å kunne blåse inn ny fiber, forteller Sigmund Eng, fagsjef ekom i NEK.

Kvalitet
En viktig komponent er å sørge for at alle deler av nettet har samme kvalitet. Det er ikke sikkert at det er samme firma som prosjekterer alle utbyggingsfasene, eller at det er samme installatør som tar for seg alle delene av nettet. Man kan også forvente at senere oppgraderinger, kan bli gjennomført av andre aktører.

Gjennom veiledningen i NEK TR 750:2022 vil man bruke en entydig metode og sørge for at de ulike delene av nettet har samme høye kvalitet gjennom hele levetiden.

Norske tilpasninger
Kravene i NEK TR 750:2022 er i stor grad på plass i og med at de baseres på europeisk utgivelse av det europeiske standardiseringsorganet CENELEC. Imidlertid ønsker man fra norsk side å gjøre tilpasninger.

– Fordi vi baserer oss på et europeisk arbeid er de aller fleste av kravene allerede klare. Allikevel ønsker bransjen å endre på strukturen i dokumentet. På den måten kan vi få en kronologisk oppbygning som gjenspeiler de ulike fasene i et utbyggingsprosjekt.

Tanken er at dette vil gjøre det lettere å orientere seg i dokumentet. Samtidig vil vi også tilpasse enkelte av kravene og beskrivelsene, slik at disse samsvarer bedre med norske forhold og teknologivalg, fortsetter Eng.

Ny struktur
Etter at strukturen har blitt omarbeidet vil de ulike fasene av et prosjekt gjengis i den rekkefølge de vil bli gjennomført. Strukturen på NEK TR 750:2022 vil se slik ut:

Planlegging
I planleggingsfasen vil oppmerksomheten rettes mot å velge riktig teknologi. Dette vil blant annet dreie seg om valg av trasé, grunnavståelse, ettdesign, dimensjonering av rør og overføringshastighet. I denne fasen er også avtaler og tillatelser mot berørte parter en viktig del av planleggingen. Det legges også føringer for planleggingen gjennom bestemmelsene i Bredbåndsutbyggingsloven. Ikke minst må man også vurdere bestemmelsene i graveforskriften som settes lokalt. Samtidig må det også tas høyde for vedlikehold og oppgraderinger i framtiden. Gjennom å følge veiledningen i NEK TR 750 vil man ha et godt grunnlag for å gjennomføre et utbyggingsprosjekt.

Utbygging
Det er ikke bare å grave en grøft. Det er flere vurderinger som må legges til grunn for metode. De lokale graveforskriftene vil her komme inn i bildet. Når man legger rørene er det viktig å ta hensyn til fremtidige behov. Spesielt er antall trekkekummer og rørdimensjonene viktig slik at det er enkelt å foreta oppgraderinger. Utbyggingsdelen vil også ta for seg teknikker for skjøting av fiber, blåsing av fiber og anbefalinger i forhold til lokale forhold. Terminering av kabel vil bli behandlet og et viktig grensesnitt mot NEK 399 – Tilkobling for elanlegg og ekomnett må etableres.

Kontroller
Kontroll vil vies en egen del i NEK TR 750:2022. Denne vil gå på grøfter og andre fysiske deler av anlegget. En viktig del av kontrollregimet vil være måling av det optiske signalet fra bruker- til aksessnoden. På den måten vil man kunne sjekke om tap i installasjonen er innenfor kravene. NEK TR 750:2022 beskriver fremgangsmåter, og gir en veiledning i forhold til videre tiltak hvis måleresultatene avviker fra det som forventes.

Dokumentasjon
Dokumentasjon er en sentral del av installasjoner uansett om det er innenfor ekomnett eller andre anlegg. I NEK TR 750:2022 vil det derfor bli lagt vekt på at rapporten gir en god oversikt over de aktuelle forholdene. Dette vil være av vesentlig interesse ved oppgraderinger, feilretting og bytte av installatør.

Norsk tilpasning
Flere av beskrivelsene i den europeiske utgaven vil også bli tilpasset norske forhold. Eksempelvis er det vanlig i enkelte europeiske land å bruke vannrør og gassrør for å trekke fiberkabel. Det kan man ikke i Norge, både fordi Mattilsynet ikke tillater det og fordi det ikke finnes offentlige gassledninger ut til husstandene. En annen viktig forskjell er at i Norge stilles kravene til tilkobling i NEK 399 – Tilkobling for elanlegg og ekomnett. Denne standarden er unik for Norge og denne delen av et anlegg er ikke standardisert i Europa.

Artikler i samme kategori

Sinusmagasinet er et magasin for elektrobransjen som utgis av Sonepar