30 prosent elulykker blant lærlinger

17/2/21
Utdanning
3/8/2023

– Det er foruroligende at antall elulykker blant lærlinger er på over 30 prosent. Vi må derfor intensivere arbeidet med å redusere omfanget av strømulykker blant denne sårbare yrkesgruppen, sier direktør teknisk seksjon Jon-Steinar Hanstad i Nelfo.

Nelfo arbeider for at det skal være færrest mulig skader på personell og annenmannseiendom.

– Sikkerhetsopplæringen er regulert gjennom forskrifter. Det er viktig at alle fullfører opplæringen og at bedriftene har gode rutiner for å unngå skade på liv og helse, sier Hanstad. Han kan fortelle at Nelfo tilbyr lovpålagte fse-kurs på nett som installatørene må gjennomføre hver 12. måned.

Overhold gode rutiner

Hanstad mener det er viktig at bedriftene har gode internkontrollrutiner. – fse- opplæringen gjør at bedriften kan drive virksomheten på en forsvarlig måte. Dessverre viser dsbstatistikk at det er altfor mange lærlinger som skader seg på jobben. Lærlingene har ikke lov til å påta seg selvstendige jobber, men i enkelte tilfeller går de langt utover arbeidsoppgavene de er tildelt. Enten er det ikke avklart med arbeidsleder eller så er de ikke godt nok fulgt opp internt i bedriften.

Bekymret over antall strømulykker

Nelfo er bekymret for antall strømulykker i bransjen og arbeider aktivt sammen med medlemsbedriftene for å få bukt med dem.

– Vi må fortsette å jobbe med å forbedre rutinene og sørge for at lærlingene får fse-kurs med en gang de begynner i bedriften, i tillegg til praktisk veiledning i forbindelse med opplæringen, sier Hanstad. Det er viktig at bedriftene følger gode sikkerhetsrutiner for å unngå strømulykker, sier han til slutt.

– Det er viktig bedriftene har gode internrutiner. – fse- opplæringen gjør at bedriften kan drive virksomheten på en forsvarlig måte, sier direktør teknisk seksjon Jon-Steinar Hanstad i Nelfo.

Høyeste antall innrapportere elulykker

I følge DSB ble det i 2019 innrapportert 556 elulykker med ett dødsfall og 151 skader. Dette er det høyeste innrapporterte hendelser de siste 10 årene, mens antall skader holder seg stabilt. Av elektrofolk som skades er 30 prosent lærlinger. Selv om andelen lærlinger som skades varierer fra år til år, er andelen svært høy i forhold til andelen ansatte som lærlingene utgjør. Derfor er det grunn til å stille spørsmål om fse-opplæringen på skole og lærebedrifter er god nok. Ser man på årsaken til elulykkene som rapporteres inn, skyldes det ofte brudd på paragrafene 6, 10 og 14 i fse.