Vi må satse mer på kompetanseheving

11/3/22
Utdanning
23/8/2023

Fire av 10 Nelfo bedrifter har benyttet koronaperioden til kompetanseheving blant sine ansatte.

– Jeg skulle gjerne sett at andelen var høyere. Det er bekymringsfullt hvis mange blir hengende etter på den teknologiske utviklingen, sier adm. direktør Ove Guttormsen i Nelfo. – Nå som vi er på full fart inn i det grønne skiftet må medlemsbedriftene ha riktig kompetanse.

– Men vi kan ikke svartmale bildet helt. Det er bra at fire av 10 bedrifter tar dette på alvor. Mange selskaper jeg har snakket med kan fortelle at årsaken til at de ikke har gjennomført tilstrekkelig kompetanseheving, skyldes mange nye oppdrag og stort arbeidspress, sier Guttormsen, som mener det overordnet sett er bra for bransjen.

Kunnskapspåfyll

På spørsmål om det er bekymringsfullt dersom medlemsbedrifter blir hengende etter på den teknologiske utviklingen som kommer som en storm, svarer Guttormsen:

– Generelt sett er bedriftene gode på å tilegne seg nødvendig kompetanse. Det er et must for å kunne konkurrere om oppdrag. Tallgrunnlaget vi baserer oss på viser at det er de største bedriftene som er flinkest med kunnskapspåfyll. Det kan også være en årsak til at de minste bedriftene ikke klarer i like stor grad å henge med i svingene. Blir de hengende etter den teknologiske utviklingen, er det selvsagt bekymringsfullt. Vi må huske på at stadig flere opera-sjoner blir digitalisert i vår bransje, påpeker han.

Medlemsundersøkelse

I NHOs siste medlemsundersøkelse ble Nelfos medlemsbedrifter spurt om de hadde benyttet koronaperioden til kompetanseheving. 43 prosent svarte ja, mens 57 prosent ikke hadde benyttet korona-perioden til slike tiltak.

– Trenden er tydelig og viser at det er de største selskapene som har oppgradert kompetansen i sine virksomheter. 61 prosent av bedriftene med over 50 ansatte svarer at ansatte har gått på kurs/webinarer eller deltatt i bransjeprogrammet for elektro-, automasjons- og fornybarbransjen. 67 prosent av bedrifter med under ni ansatte hadde i hovedsak ikke deltatt på slike tiltak. Vi jobber kontinuerlig med å holde relevante kurs- og webinartilbud for slike virksomheter og i løpet av 2022 vil vi lansere en ny løsning som omfatter slike digitale kurs som vil passe godt for små- og mellomstore bedrifter.

Konsentrert kurstilbud

Årsaken til at Nelfo gjennomfører flere digitale kurs, har en sam-menheng med koronapandemien som holdt Norge nedstengt i 1 ½ år. – I denne perioden har aksepten for og bruk av webinar eksplodert. Deltakelsen er ti ganger høyere enn på fysiske møter, sier Guttormsen. Han kan fortelle at dette er et konsentrert kurs-tilbud der montører kan delta uten at store deler av arbeidsdagen forsvinner. – Det er et kraftig verktøy som mange setter pris på og som de ansatte kan kombinere i en hektisk arbeidshverdag.

Flere digitale møteplasser

– Vil dere fortsette med det digitale kurstilbudet når pandemien avtar og vi igjen kan gå over til en normal hverdag? Kan vi forvente flere digitale enn fysiske samlingsplasser?

– Jeg tror ikke de fysiske klasseromsundervisningstilbudene vil Forsvinne med det første. Når det er sagt, går trenden i retning av økt digital kursvirksomhet og webinarer også når pandemien tar slutt.

Skal gjøre bransjeprogrammet bedre kjent

I fjor ble bransjeprogrammet for elektro-, automasjons-, fornybar og kraftnæringene lansert og blir videreført i årets statsbudsjett. 20 prosent av bedriftene sier at de har benyttet seg av tilbudet. Er du fornøyd med oppslutningen om bransjeprogrammet?

– Her hadde jeg ønsket at flere hadde deltatt og vi jobber målbevisst med å gjøre ordningen bedre kjent blant bedriftene. Vi snakker primært om tyngre etterutdanningstilbud som gir studiepoeng, og er forskjellig fra halv- og heldagskurs, sier Guttormsen. Han kan fortelle at hovedhensikten med programmet er å hjelpe bedriftene til å holde tritt med den teknologiske utviklingen.

Økt konkurransekraft

– Påligger det Nelfo et ansvar å gjøre bransjeprogrammet bedre kjent utad?

– Selvsagt. Det er noe vi tar på dypeste alvor og som vi bruker mye krefter på å markedsføre. Med programmet i ryggen frem-står man som en moderne bedrift og en bransje, som er godt forberedt på fremtidige endringer. Som i alle andre bransjer er riktig kompetanse avgjørende for å oppnå konkurransekraft, sier Guttormsen til slutt.