BREEAM In-Use blir mer etterspurt enn noen sinne

20/5/24
Konferanser og bransjearrangementer
20/5/2024

Med mindre nybygging i år, og flere rehabiliteringer, vil mange se verdien i å ivareta og øke bærekraftsverdien i bygg. – Økt fokus på enøk-tiltak, energieffektivisering og finanssektorens krav til grønne bygg, vil føre til at BREEAM In-Use blir en sentral sertifisering og en bransjestandard i årene fremover, sier sertifiseringssjef Viel Sørensen i Grønn Byggallianse.

BREEAM In-Use er sertifiseringsverktøyet som kan bevise overfor bankene at bygg som forvaltes eller eies er ekte bærekraftige. Mens BREEAM-NOR er et bilde av kvalitetene idet bygget står ferdig, kan BREEAM In-Use brukes for å vise utviklingen i hele leveperioden. For eksempel hvis det er gjort oppdateringer i bygget, slik at det har blitt grønnere.

- Dette er svært nyttig for byggeiere nå som taksonomien kommer for fullt og fører til strengere krav om miljørapportering, sier Sørensen.

Grønn Byggallianse, skal etter planen overta forvaltningen av BREEAM In-Use i Norge, og tror standarden vil bli mer etterspurt enn noensinne.

- Selv om et bygg har flott dokumentasjon fra da det var nyoppført, er det mye som kan skje fra oppføring av et bygg til bygget har vært i drift i flere år. Hvordan kan man vite om byggets  bærekraftige egenskaper og kvaliteter vedlikeholdes, og hvordan kan dette dokumenteres? Svaret kan ligge i en BREEAM In-Use-sertifisering, sier Sørensen.

BRANSJESTANDARD: - BREEAM In-Use blir en sentral sertifisering og en bransjestandard i årene fremover, sier sertifiseringssjef Viel Sørensen i Grønn Byggallianse.

Benchmark for bærekraft

Sertifiseringsordningen er syklisk, minst hvert tredje år må man fornye sertifikatet.

- En mulighet er å bruke sertifiseringen som en tilstandsrapport eller benchmark for bærekraftighet i bygget. Med et godt resultat blir bygget mer attraktivt for leietakere og for bankene, som verdsetter sertifiserte bygg høyere, med mulighet for bedre kredittvurdering i tillegg til bedre rente, sier Sørensen. – har bygget et lavere sertifiseringsnivå, kan det brukes som utgangspunkt for en tiltaksplan mot et grønnere bygg. Dette vil også verdsettes av banken.

Flere sertifiseringsnivåer

BREEAM-In-Use fungerer som et ledelse- og kvalitetssystem for bygget, og er enkelt å bruke, også for de som ikke har så mye erfaring fra bærekraftsarbeid. Det er et digitalt verktøy, som gir en rapport på hvordan det står til med bygningsmassen, som man enkelt kan legge inn i bærekraftsrapporten. 

BREEAM In-Use består av seks sertifiseringsnivåer, som en start kan man benytte den som en tilstandsrapport på bærekraft.

- Som alle BREEAM-sertifikater er den veldig helhetlig. Den tar for seg hele spekteret og kan benyttes som et verktøy for å utvikle seg å bli bedre i et bærekraftsperspektiv, slik at man jobber systematisk med hele bygningsporteføljen, for stadig å bli bedre i et bærekraftsperspektiv. Standarden sier noe om hvor man skal begynne og hvordan man skal jobbe systematisk, sier Sørensen.

NI MILJØ-TEMAER: I BREEAM In-Use er det ni miljø-temaer som sjekkes ut. Man kan også bruke det som et porteføljeverktøy uten å sertifisere, for å se hvordan bygget eller porteføljen er og hvilke bygg som har behov for oppgradering. (Illustrasjon: Sirkom)

Bidrar til bærekraftig bygningsdrift

BREEAM In-Use er todelt: Den ene delen ser på hvor godt bygget er, den andre delen gjelder forvaltning og drift med betydelig fokus på helse, lys, ventilasjon, energi, kjøling, oppvarming, behovsstyring, solcellepanel og energimåling, i tillegg transport vann, materialbruk og økologisk mangfold.

- Her er det noe for alle, også for produsenter og tjenesteytere, som vil finne tips om hvilke bærekraftige produkter og tjenester de bør tilby til kundene for å bidra til en mer bærekraftig bygningsdrift, sier Sørensen.

Fornorsker standarden

BREEAM In-Use har frem til nå vært litt usynlig fordi Norge ikke forvalter ordningen. Fra 2025 er det imidlertid Grønn Byggallianse som overtar forvaltningen, og som dessuten skal oversette og fornorske standarden for å gjøre den mer tilgjengelig og relevant for norske bransjeaktører.

- I dag er dette er en internasjonal standard. Nå har vi startet arbeidet for å få inn norske energiberegningsstandarder med bistand fra ulike fagmiljøer, og er i dialog med driftere, byggeiere og revisorer på de ulike prosessene. Parallelt har vi ansatt en prosjektleder for arbeidet med manualen. Vi begynner å jobbe med kvalitetssikring av BREEAM In-Use sertifiseringer  i løpet av Q2 2024, deretter blir det en gradvis overtagelse. Målet er at  Grønn Byggallianse begynner å utstede sertifikatene i løpet av Q1 2025, forteller Sørensen.

Hvordan formidler dere verdien av BREEAM In-Use?

- Vi bruker aktivt alle våre kanaler. Gjennom foredrag og informasjonsarbeid på mange felles møteplasser for næringen, hvor vi treffer driftere og byggeiere. Utover finnes det et korps av revisorer ansatt i rådgiverhusene, som også informerer. 

Grønn Byggallianse er primært en medlemsorganisasjon for næringen for å gjøre den mer bærekraftig. Det å passe på de byggene vi allerede har er det viktigste vi kan gjøre, det er de eksisterende byggene som skal dras inn i fremtiden.

Hva er BREEAM In-Use?

BREEAM In-Use er en internasjonal sertifisering som beskriver status på et eksisterende bygg, i motsetning til BREEAM-NOR som benyttes for nybygg og rehabilitering.

Sertifiseringen vurderer blant annet byggets energiforbruk, vannforbruk, ressursforbruk, robusthet, innemiljø og transportmuligheter. Resultatene presenteres som en samlet score slik at eiendommen kan sammenlignes med andre bygg av samme type,

Sertifiseringen er delt i to deler som kan gjøres sammen eller enkeltvis.

I del en sertifiseres byggets iboende egenskaper og i del to sertifiseres byggets ledelse. Sertifiseringen kan gjøres uansett om bygget har BREEAM-NOR eller ikke.

Gode grunner for BREEAM In-Use-sertifisering:

Et sertifikat er ikke endelig, og kan forbedres. Det kan ofte gi et godt utgangspunkt for å planlegge og budsjettere for fremtidige utbedringer av eiendommen. Resultatene vil være:

  • Det gir en oversikt over miljøytelsen totalt i porteføljen eller per enkeltbygg.
  • Du får muligheten til å benchmarke og sammenligne byggporteføljen / bygget.
  • Du etablerer referanseverdier for stadig forbedring og hva som må inngå i budsjett.
  • Du reduserer miljøbelastningen gjennom spesifikke tiltak i bygget eller gjennom ledelsen.
  • Driftskostnader kan reduseres.
  • Det gir input til årsmeldinger, CSR-rapporter, GRESB rapportering m.m.
  • Økt trivsel blant byggets brukere.
  • Økt eiendomsverdi og markedsetterspørsel
  • Mulighet for å tiltrekke investorer og leietakere.

(Kilde: Sirkom)

Flere artikler i denne kategorien