Hva er nytt i NEK 400:2022

10/8/22
NEK og andre standarder
23/8/2023

NEK 400:2022 ble lansert 31. mai. I den nye utgaven er det flere endringer både i form av nye delstandarder, fjerning av krav og tydeliggjøring. Den nye standarden trådte i kraft fra 1. juli i år.

Den ble lansert etter en lang prosess. Standardiseringskomiteen NK 64 har da gjennomgått hver eneste delstandard, og sjekket oversettelsen av IEC og Cenelec dokumenter som NEK 400:2022 baseres på.

– Språk er ekstremt viktig i en standard. Det skal være minst mulig rom for tolkninger og misforståelser. I praksis betyr det at vi må være konsekvente i terminologibruk på tvers av standarder, og ha et så lettfattelig språk som mulig. Dette er punkter om har fått ekstra oppmerksomhet under revisjonen av de ulike delstandardene, forteller Tommy Lundekvam, fagsjef avspenning i NEK.

Fjernet eller slått sammen

Selv om form og oppbygging av standarden er viktig er det selvfølgelig kravene i standarden som er det viktigste. I NEK 400:2022 er det flere krav som har blitt fjernet eller slått sammen med andre. Eksempelvis gjelder dette kravene til utendørs bygningsinstallasjoner og havbruksanlegg, som er dekket av de generelle kravene i del 1 – 7. I andre tilfeller fjernes delstandarder for å bli dekket av en ny. Dette baseres som regel på det arbeidet som blir gjort internasjonalt, men tilpasninger kan bli gjort for å overholde norsk regelverk.

Ladeklare bygg

Selv om mye av innholdet i NEK 400 er internasjonalt er det også særnorske delstandarder. I NEK 400:2022 er det innført flere nye delstandarder. En av de som har fått mye oppmerksomhet er NEK 400-8- 824 Ladeklare byggverk. Denne delstandarden er innført for at NEK 400:2022 skal samsvare med kravene i TEK 17. I praksis betyr det at alle bygg eller parkeringsplasser nå må gjøres klare for å kunne montere ladeutstyr.

Batteriinstallasjoner

Kravene til batteriinstallasjoner som tidligere har ligget i NEK 400-8-806 blir nå erstattet av de nye standardene NEK 485 (bly-syre) og NEK 486 (li-ion). Disse standardene er basert på IEC og Cenelec standarder. Man har ikke funnet det hensiktsmessig å gjenta krav fra andre standarder i NEK 400:2022 og henviser derfor til kravene i NEK 485 og NEK 486.

Elektriske installasjoner i boliger

Kapittel 400-8-823 som omhandler elektriske installasjoner i boliger har blitt forenklet for enkelte krav. I tillegg kreves det nå minst to uttak ved hvert planlagte ekomuttak. Det blir også innført krav om at det sammen med huseier/bruker skal vurderes å montere USB-tilkobling for lading av mobiltelefon og nettbrett i enkelte rom.

Elektriske kjøretøy

Forsyning av elektriske kjøretøy har fått en del omarbeidede krav. Kravene ligger i delstandard NEK 400-7-722. Først og fremst har det blitt foretatt en del presiseringer og klargjøringer slik at man kan unngå misforståelser. Videre er kravene til tilkoblingspunktene blitt gjort mer detaljerte, noe som får konsekvenser for bruk av Schuko.

– Det er en lang prosess som nå er ferdig og den starter gjerne på nytt bare noen måneder etter at man har lansert en ny utgave. Internasjonalt arbeid må følges opp, utvikling innenfor elektroteknikk må følges opp og innspill fra markedet må vurderes.

Når forslag til nye krav er på plass må disse ut på høring og kommentarer behandles. Det er ikke feil å kalle dette en kontinuerlig prosess for å ivareta elsikkerheten i Norge, avslutter Tommy Lundekvam.

Flere artikler i denne kategorien