Trefaselading av elbil i IT-nett

11/3/22
NEK og andre standarder
23/8/2023

Med over 600 000 biler som kan lades i Norge, krever det en ladeinfrastruktur som fungerer godt. For å sikre at ladestasjonene er korrekt og sikkert installert, må installasjonsbedrifter har god kunnskap om de tekniske standardene som gjelder.

Forbrukere forventer at ladestasjonen fungerer optimalt og at installasjonen er trygg og sikker. Installasjonsbedriftene må derfor ha kunnskap om standardene som gjelder for utstyr og installasjon. – En faglig dialog med utstyrsprodusentene er viktig for å sikre at installasjonen er egnet for sitt bruk, sier Jan Tore Gjøby. – Utfordringen er at standardene for lading ikke dekker trefaselading på IT-nettet. Dermed kan det i utgangspunktet ikke leveres en samsvarserklæring på en slik installasjon. Imidlertid er økt risiko for feil det største problemet, og i verste fall kan slik lading medføre varmgang i bilen eller føre til varig skade på bilens ladesystem, påpeker han.

– En faglig dialog med utstyrsprodusentene er viktig for å sikre at installasjonen er egnet for sitt bruk, sier advisor and educator manager Jan Tore Gjøby i eMobility Norway.

Forskrift for elektrisk utstyr

I Norge er elektrisk utstyr regulert gjennom, forskrift om elektrisk utstyr. – Dette er også en implementering av avspenningsdirektivet i nasjonalt regelverk. Når en produsent eller importør lanserer et elektrisk produkt i markedet, må det følge forskriften. Produktet skal ha en samsvarserklæring som erklærer at produktet samsvarer med relevante standarder. Finnes det ikke en standard for produktet må produsenten dokumentere at produktet er sikkert i henhold til

Lavspenningsdirektivet.

Alle elektriske produkter har en installasjonsveiledning og den skal følges. Hvis ikke kan det føre til farlige eller uheldige situasjoner. I installasjonsveiledningen skal produsenten av utstyret oppgi spesielle forutsetninger for valg og montasje av utstyret, understreker Gjøby.

Elektriske installasjoner

Elektriske installasjoner består av elektriske produkter som settes sammen for å oppnå en funksjon eller et formål og baserer seg på NEK 400 i elektriske lavspenningsinstallasjoner. For området elbillading er dette omtalt i NEK 400-7-722. Delnormen peker på noen spesifikke utstyrsstandarder, slik som IEC 61269-2 for type 2 kontakten, og IEC 61851 for lading. I IEC 61269-2 er det ikke omtalt trefaselading av elektriske biler på IT nett. Det betyr at det påhviler produsenten av ladeutstyret et spesielt ansvar å dokumentere at alle elsikkerhetsmessige forhold ved lading av kjøretøy på trefaselading i IT nettet er ivaretatt.

Tilfredsstillende elsikkerhetsnivå

– Hvis trefaselading på IT nett ikke er omtalt i produsentens installasjonsveiledning og det ikke finnes tilstrekkelig dokumentasjon på at det kan gjøres, kan man ikke benytte utstyret til dette formålet. En elektroinstallatør må sørge for at tjenesten som leveres ut i markedet har tilfredsstillende elsikkerhetsnivå. Det betyr at installasjonen må prosjekteres, utføres og dokumenteres skikkelig. Dokumentasjonen på utstyret er en viktig del av dette og man er avhengig av å ha seriøse produsenter som tar sitt ansvar på alvor. Produsenten av ladeutstyret må dokumentere at elsikkerheten for produktet ivaretas, og at produktet oppfyller alle relevante standarder. Ved prosjektering og montasje av ladeuttak for elbiler må NEK400.722 følges, og utstyr som følger de angitte standardene må benyttes. All relevant dokumentasjon skal overføres til eier ved overlevering av installasjonen, sier Gjøby. – I tilfelle avvik fra installasjonsnormen eller utstyrsstandardene, må det etableres alternative sikkerhetsfunksjoner som gir minst samme sikkerhetsnivå som utstyr og installasjon i samsvar med gjeldende standarder.

Jeg kan ikke se at det er mulig med 3-fas lading i det norske 230 V strømnettet slik deg gjøres i dag, sier han til slutt.

Flere artikler i denne kategorien