Konsekvenser med å gjøre bygg ladeklare

6/5/22
NEK og andre standarder
23/8/2023

Alle nye bygg med parkeringsplass skal nå klargjøres for installasjon av ladeanlegg for biler. Denne bestemmelsen vil ha en konsekvens for NEK 400:2022, som vil ha en ny delstandard for ladeklare bygg. Dette innebærer endringer for både prosjektledere og installatør.

TEK 17 § 8.8 slår fast at parkeringsplasser nå skal installeres med føringsvei og plass til elektrisk infrastruktur for ladeanlegg til elbil. Dette kravet gjelder uansett om man snakker om en frittliggende parkeringsplass eller i tilknytning til et bygg. En forutsetning er imidlertid at det har blitt stilt krav om parkering i reguleringsplanen. Dette er hjemlet i plan og bygningsloven.

– De aller fleste kommuner, om ikke alle, har i dag krav om parkeringsplass i tilknytning til nye bygg. I praksis betyr dette at alle nye bygg må tilrettelegges for elbillading. Det slås også fast at kravene også gjelder for frittliggende parkeringsplasser, som for eksempel parkeringsanlegg i forbindelse med utfart, forteller Jan Tore Gjøby, som er daglig leder i eMOBILITY Norway og leder av elbilkomiteen i NEK.

Ladeklar konsekvens for NEK 400

NEK 400 er metoden som myndighetene henviser til for å prosjektere og installere et elanlegg som tilfredsstiller lovverket. De nye bestemmelsene i TEK 17 vil derfor gjenspeiles i den nye utgaven av NEK 400, som kommer i juni 2022.

– I den nye utgaven av NEK 400 kommer det krav til ladeklare bygg i form av en ny delstandard. Den nye delstandarden, NEK 400-8-824, har vært ute på offentlig høring og kommentarene har blitt behandlet av NK 64, forteller Eirik Selvik, som er leder av NK 64 og ansvarlig for NEK 400.

Ladeklar konsekvens for bygget

Det stilles ikke krav om at hele parkeringsanlegget skal ha infrastruktur på plass, men at man klargjør føringsveier for elektrisk infrastruktur. Dette kan være i form av kabelgater, kabelskinner, kabelstiger, trekkerør m.m. Dette må dimensjoneres slik at anlegget er klargjort for den løsningen som tar størst plass. Man må også sørge for at det er tilstrekkelig plass for selve ladeutstyret.

– Selv om det ikke er et krav at man skal ha alt klart for lading fra dag 1 er dette noe som bør vurderes sterkt. Det er grunn til å tro at elektrisitet vil være den dominerende drivlinjen i den norske bilparken i løpet av få år. For byggherre kan det derfor være kostnadseffektivt å legge opp hele infrastrukturen i byggefasen. Selv om alt er lagt til rette for ettermontering viser all erfaring at dette er kostnadsdrivende, fortsetter Gjøby.

Konsekvenser med å gjøre bygg ladeklare

– Alle nye bygg må tilrettelegges for elbillading. Det slås også fast at kravene også gjelder for frittliggende parkeringsplasser, som for eksempel parkeringsanlegg i forbindelse med utfart, forteller Jan Tore Gjøby, som er daglig leder i eMOBILITY Norway og leder av elbilkomiteen i NEK.

Ladeklar konsekvens for frittstående parkeringsanlegg

Kravene om at frittstående parkeringsanlegg også må bli klargjort for lading kan få store konsekvenser. Der man tidligere enkelt kunne legge ut en parkeringsplass uten tanker på andre elinstallasjoner enn belysning, må man nå legge opp til en avansert infrastruktur. Dette innebærer blant annet at det må graves grøft og legges ned kabelrør til hver enkelt parkeringsplass.

– Tilknytningen til nettet vil også påvirkes av de nye kravene til ladeklare parkeringsplasser. Hver enkelt parkeringsplass har behov for en minimums effekt. Forslaget i NEK 400 er 1,5 kW per parkeringsplass. Når man summerer dette effektbehovet for en større parkeringsplass, kan det bli ganske betydelig og anlegget må dimensjoneres deretter. Vi snakker om et behov for mange titalls, om ikke hundrevis av kW, avslutter Jan Tore Gjøby.

Flere artikler i denne kategorien