Ladeklare bygg krever endring i NEK 400

11/3/22
NEK og andre standarder
23/8/2023

Innen 2030 vil det være mer enn 2.000.000 ladbare biler i Norge. Kapasiteten for lading må derfor økes. Bestemmelsene i TEK 17 sier at alle bygg med parkeringsplass skal være ladeklare. Dette blir det tatt hensyn til i NEK 400:2022, som inneholder kravene til elanlegg i ladeklare bygg.

Det ruller snart 600.000 ladbare biler på norske veier og dette tallet vil bare stige i tiden framover. Beregninger viser at fram mot 2030 vil det i Norge alene være mer enn 2 millioner biler som krever lading. Et slikt behov for ladekapasitet vil man ikke kunne tilfredsstille med dagens infrastruktur. Derfor må det tas grep nå.

Når lader vi?

For å kunne lage en tilfredsstillende infrastruktur er det avgjørende å se på hvor og når man faktisk lader. Undersøkelser viser at behovet for lading dekkes hovedsakelig gjennom ladeanlegg hjemme eller på arbeidsplassen. I tillegg lader man også når det er praktisk på steder hvor man allikevel stopper, for eksempel på et kjøpesenter. På langtur vil selvfølgelig også hurtiglading bli brukt. Hurtiglading er i prinsippet de eneste gangene man stopper for å lade, i motsetning til fossilbiler hvor man alltid må stoppe for å fylle på energi. Med dagens økte kapasitet på batterier, er lading på hurtigladeanlegg å regne som unntak og noe man bare gjør i spesielle situasjoner.

Ladeklare bygg

Når bilparken i hovedsak kommer til å bestå av ladbare biler vil dette få konsekvenser for hvordan man prosjekterer og bygger elanlegg. Med 2.000.000 biler, som i hovedsak skal lade i hjemmet eller på arbeidsplass, setter dette krav til ladeanlegg i nye bygg. I Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK 17) er det bestemt at nye bygg skal gjøres ladeklare. I prinsippet betyr det at parkeringsplassen skal klargjøres med føringsvei og plass til ladeanlegg for elbil. Dette kravet gjelder uansett om det er èn parkeringsplass eller hundre. I den nye utgaven av NEK 400, som kommer i juni 2022, vil man ta høyde for dette og gi kravene til ladeklare bygg som tilfredsstiller TEK 17.

Kravene i NEK 400

Kravene til elanlegg i ladeklare bygg finnes i kapitel NEK 400-8-824. Dette kapitelet er en ny del av standarden og har vært på offentlig høring. For at lading skal være effektiv kreves det et minimum av effekt. Man har beregnet at en gjennomsnittlig elbil har behov for 1,2 kW for å kunne ha en tilfredsstillende lading. Kravene i NEK 400 tilsier derfor at i et bygg med fire eller færre parkeringsplasser, skal man ha en effekt på minimum 7,3 kW til lading. Er det mer enn 4 parkeringsplasser i et anlegg blir kravet 1,5 kW til hver parkeringsplass.

Effektkrav

Effektkravet får konsekvenser for både fordelinger og føringsveier. Fordelinger skal være dimensjonert for å kunne føre den nødvendige effekten frem til tilkoblingspunktene. Føringsveier skal være dimensjonert for å kunne etablere et ledningssystem med den nødvendige kapasitet. Føringsveier til hvert tilkoblingspunkt skal være dimensjonert for å kunne fremføre et 4-leders ledningssystem (3-fase + nøytralleder) med kontinuerlig belastning på 32 A.

Flere artikler i denne kategorien