NEK 600 i sluttfasen

17/2/21
NEK og andre standarder
3/8/2023

NEK har i samarbeid med Statens vegvesen (SVV) igangsatt et arbeid med å utvikle en standard for el- og ekom i vegsystemer. Utkastet til standarden har vært på høring og responsen fra norske fagmiljøer er bra.

– Det har vært en overveldende interesse for å delta i arbeidet med den nye standarden for el og ekom i vegtrafikksystem. Det er ikke overraskende når vi vet at standarden representerer en årlig verdiskapning på 5 milliarder kroner, sier fagsjef samferdsel Gunnar Gjesdal i NEK.

Våren 2019 inngikk SVV og NEK en avtale om å utvikle den nye standarden. Nå foreligger det foreløpige resultatet i form av et utkast til standarden NEK 600 – El og ekom i vegtrafikksystem.

Bredere konsesus

Med den nye standarden vil man få bredere konsensus rundt krav som gjør både prosjektering, anbudsprosesser, bygging og vedlikehold mer kostnadseffektive. Samtidig vil kravene ta høyde for de ekstreme belastningene et norsk veianlegg utsettes for gjennom vær, salt og nitrøse gasser. Statens vegvesen vil parallelt med normarbeidet revidere vegnormen N601 Elektriske anlegg som også endrer navn til håndbok N 601 Sikkerhetskrav for elektriske anlegg i- og langs offentlig veg. N601 vil i revidert form kun stille funksjonelle sikkerhetskrav og ikke inneholde detaljerte tekniske krav til utførelse. N601 vil henvise til NEK 600 som metode for å oppnå vegnormalens sikkerhetskrav.

Organisert i standardiseringskomite

– Fra dag en har det vært stor interesse for standarden. Det har resultert i at komiteen NK 300 – El og ekom i samferdsel, som nå utvikler standarden, har vokst i et tempo som man aldri tidligere har opplevd. Komitedeltakerne kommer fra alle impliserte bransjer og vi har oppnådd en av Statens vegvesen målsetninger om en bred forankring av kravene i standarden, forteller Leif Aanensen, adm. direktør i NEK.

Overveldende interesse

– Det har vært en overveldende interesse for å delta i arbeidet med den nye standarden for el og ekom i veganlegg. Det er ikke overraskende når vi vet at standarden representerer en årlig verdiskapning på 5 milliarder kroner. En bred sammensetning av komiteen sikrer at alle aktører får muligheten til å påvirke sine interessefelter når kravene i standarden settes ut i live, sier fagsjef samferdsel Gunnar Gjesdal i NEK. Arbeidet med standarden har vært organisert i en standardiseringskomite med 45 eksperter fra alle fagmiljøer innenfor veg, el og ekom. Normalt tar det tre år å utvikle en standard fra start til mål. NK 300 har unnagjort arbeidet i løpet av 1 ½ år.

Statens vegvesens forventninger tilfredsstilles

Komitearbeidet i NEK 300 har vært ledet av Jørn Holtan, som tidligere var ansvarlig for elektro i Statens vegvesen. Han har lang erfaring fra standardisering og har vært en av pådriverne i utviklingen av NEK 600.

– Utkastet til standarden vil gi Statens vegvesen det de har vært ute etter. Tidligere har regelverket gitt et bredt handlingsrom, som i noen tilfeller har medført dårlige og ikke kostnadsoptimale løsninger. Nå snevres handlingsrommet inn, det blir større forutsigbarhet og vi får løsninger som krever mindre vedlikehold og lavere livsløpskostnader, sier han til slutt.

Flere artikler i denne kategorien