NEK 400:2026 i støpeskjeen

8/8/23
NEK og andre standarder
8/8/2023

Vi vet ikke i detalj hvordan NEK 400:2026 vil se ut. Internasjonalt arbeider IEC TC64 med å ferdigstille revisjoner av flere delstandarder som inngår i NEK400, mens flere deler blir først implementert i 2026-utgaven, sier dr. Ing. og leder for NK64 Eirik Selvik.

– Opp til nå har DC kun vært benyttet til å forsyne en enkelt belastning, som regel via en omformer. Nå bygges det flere og flere installasjoner hvor man benytter DC til forsyning til flere belastninger. Hensikten er bl.a. å redusere behovet for omformere m.m. DC-installasjoner har noen utfordringer i tillegg til de som er kjent fra AC installasjoner. Det kan være større problemer med korrosjon, spesielt for beskyttelsesledere og strømmer som flyter i andre ledende deler. Det er også mer utfordrende å bryte store DC-strømmer. I AC benyttes strømmens nullgjennomgang til å slukke lysbuer ved bryting. I DC har ikke strømmen noen nullgjennomgang og det er følgelig større utfordringer ved å få slukket en lysbue, sier Selvik.  – Det er viktig å velge utstyr som er beregnet for bruk i DC-installasjoner. Spesielt viktig blir dette for overstrømsvern og jordfeilbryter.

Tydeliggjøre krav

– Internasjonalt arbeides det også med å tydeliggjøre kravene til beskyttelse mot elektrisk sjokk i DC-installasjoner. For AC har man et godt dataunderlag for de kravene som er stilt. Man har ikke det samme dataunderlaget for DC, og det arbeides med å kartlegge hva menneskehjerter tåler av DC strømmer. Dette dataunderlaget er helt essensielt slik at det blir riktige krav til beskyttelse mot elektrisk sjokk i DC-installasjoner, påpeker Selvik.

Solcelleinstallasjoner

Solcelleinstallasjoner er krevende, og det skjer en rivende utvikling både på solcelleteknologien og utstyrssiden. – Prinsipielt utgjør ikke solcelleinstallasjoner en større risiko for brann enn andre typer installasjoner. Imidlertid kan feil valg av utstyr føre til svikt og i verste fall brann, noe vi har sett flere eksempler på. Derfor har vi innført spesielle krav til bruk av isolerende plate mot vegg bak invertere og brytere som er plassert utendørs. Slike særkrav vil vi vurdere nøye frem mot 2026, sier Selvik.

Batteriinstallasjoner

Energilagringssystemer (eller med andre ord batterisystemer) er kommet for å bli. Slike systemer blir spesielt installert i sammenheng med solcelleinstallasjoner. – Når man skal installere slike energilagringssystemer eller batterier er det spesielle forhold man må ta hensyn til. NEK 485 og NEK 486 er standarder som er utarbeidet av batterikomiteene i IEC, og som stiller krav til batteriinstallasjoner. NK64 har valgt å vise til disse standardene i NEK 400, og dermed gjøre disse til en del av installasjonskravene. Disse standardene synliggjør de spesielle forholdene ved installasjon av alle typer batterier, inkludert litium, sier Selvik, som legger til at batterier ikke er hans kjerneområde. – Når det foreligger standarder for installasjon av spesielt utstyr, henviser vi til disse relevante standarder. Det er unødvendig for NK64 (eller IEC TC64) å lage dublerte standarder når det foreligger standarder utarbeidet av spesialister på det angjeldende området.

Riktig utstyrsvalg

– Riktig valg av utstyr mht. de ytre påkjenninger som det utsettes for, er veldig viktig for sikkerheten i anlegget. Korrosjon er et problemområde som det legges mer fokus på. Spesielt i landbruket er problemene knyttet til korrosive miljøer i fjøs store. Også korrosive salter og miljøer ved lading av båter er et område som det arbeides med. NK64 arbeider med å finne de rette løsninger for å minimalisere problemene ved lading av fritidsbåter med elektrisk fremdrift. Korrosjon er en problemstilling som er godt kjent i skipsanlegg og på større båter. Problemene forsterkes ved bruk av DC. Valg av riktig materiale for å unngå galvanisk spenning og korrosjon er derfor viktig, sier Selvik.

Komplekse boliginstallasjoner

– Installasjoner blir mer komplekse og det stiller ekstra krav til installatører. Det som tidligere var en enkel boliginstallasjon er blitt mer krevende med avanserte styringssystemer. Vi registrerer at det er en del utfordringer med å ivareta sikkerheten på en god måte, spesielt når systemene styres av apper over Internett. Jeg er spesielt bekymret over de sikkerhetsmessige aspektene her, påpeker Selvik. – Vi er avhengig av strømmen og vi forutsetter at den er tilgjengelig 24 timer i døgnet. Sikre elektriske installasjoner er viktige for at strømmen ikke forsvinner. Samtidig må vi ha gode reserveløsninger som vi kan benytte når den forsvinner.

Samspill

NK64 er også opptatt av samspillet mellom ulike strømkilder i installasjonen. – Batterilagring og solceller er strømkilder som må fungere tilfredsstillende mot øvrig nettstruktur. I IEC TC64 arbeides det med å utarbeide standarder for å få til et godt samspill mellom disse strømkilder og det lavspente distribusjonsnettet. NK64 har foreløpig ikke implementert disse som en del av NEK 400 siden de er knyttet til funksjonelle og operasjonelle forhold og mindre til rene sikkerhetsforhold. Myndighetene anser kravene i NEK400 som en del av sine sikkerhetskrav, og vi ønsker ikke å skape et misforhold mellom myndighetenes sikkerhetskrav og bransjens generelle oppfatning av NEK400, understreker Selvik. – NK64 vil imidlertid vurdere hvordan disse standardene skal videreformidles i Norge, i eller utenfor NEK 400¸ sier han til slutt.

Vi vet ikke i detalj hvordan NEK 400:2026 vil se ut, sier dr. Ing. og leder for NK64 Eirik Selvik.

Flere artikler i denne kategorien