Havnesamarbeidet «Utslippsfri Oslofjord»

22/8/23
Spennende prosjekter
23/8/2023

Havnesamarbeidet «Utslippsfri Oslofjord» skal bidra til å forenkle overgangen fra fossile til fornybare drivstoff for rederier og andre kunder. Barrierer skal brytes i forbindelse med det grønne skiftet ved å tilby felles løsninger og ha en felles miljøpolitikk. Samarbeidet består i dag av havnene i: Oslo, Drammen, Kristiansand, Larvik, Moss, Borg, Grenland og Arendal.

Del av et større bilde

Etableringen av landstrømanlegget i Drammen er både en brikke i arbeidet med å redusere utslipp fra skipsfarten i Oslofjorden og et av mange steg på vei til å gjøre Drammen havn til en null-utslippshavn innen 2030.

Havna arbeider med å fjerne utslipp fra biler, båter, kraner og annet utstyr i tillegg til å etablere lokal strømproduksjon gjennom solcelleanlegg, håndtere avfall på en bærekraftig måte og utvikle bygningsmasse og beplantning som samspiller godt med byens behov.

- Vi er godt i gang med de første stegene på denne reisen og ser frem til fortsettelsen sammen med leietakere og andre samarbeidspartnere. Det handler selvfølgelig først og fremst om landstrøm, dernest har vi en rekke andre tiltak som vi er i ferd med å iverksette, sier Vannebo. (Se faktaboks: Miljøtiltak ved Drammen havn).

- Vi følger selvfølgelig med stor interesse utviklingen mot nye og mer miljøvennlige drivstoffløsninger, LNG har vi hatt en stund, neste steg er metanol, ammoniakk, og hydrogen.

Målbevisst elektrifisering

I arbeidet med å bli en utslippsfri havn, elektrifiserer havna operasjonene sine. I den forbindelse er det en pågående prosess med å fornye alt utstyr, blant annet elektrifisering av trucker og andre maskiner, i tillegg til øvrige støyreduserende tiltak. Allerede halve bilparken er byttet til elbil og halvparten av kranene er elektriske.

- Dette er en målbevisst elektrifisering som vil foregå over tid, og som inkluderer utskiftning av utstyrsparken, båter, maskiner og verktøy, sier Vannebo.

I tillegg er det et langsiktig arbeid som skal sikre at aktørene på havna har de utslippsfrie energiformene tilgjengelig for bruk. Blant annet er det et pågående samarbeid med de andre aktørene på havna for å se på mulighetene for etablering av fyllestasjoner av biogass og hydrogen.

Egenprodusert strøm

Investering i solcelleanlegg er også en del av havnas bærekraftinitiativ. Akkurat nå holder Møller Eiendom på med å byggesøke et stort bilklargjøringsanlegg med solceller på taket.

Drammen Havn er samtidig i gang med prosjektering av et nytt terminalbygg med 12.000 kvadratmeter tak som vil bli dekket av solceller. Planen er at bygget skal være ferdig i 2025

Sjø+bane

Et effektivt klimatiltak er å frakte gods på sjø og bane, fremfor på vei. Med kort avstand til jernbanen har Drammen havn en unik mulighet til å koble sjø- og banetransport, som er med på å fjerne tungtransport på vei.
- Vi har et mål om å få minimum 50 prosent av godstransporten som i dag fraktes med lastebiler på veien, over på jernbane innen 2030 – på de strekningene det går godstog. Godstransport over sjø og bane gir en betydelig reduksjon av CO2- utslipp, sier Vannebo.

Det har vært en utvidelse og en økning i antall spor, og nå kjøres fem ukentlige avganger direkte fra Drammen til Bergen, og tre ukentlige avganger direkte til Trondheim. Disse avgangene har både ha plass til nye biler, containere og semi-hengere. I dag fraktes omtrent 25 prosent av nye biler fra Holmen med tog, og flere viktige varestrømmer over havna øker for tiden sin togandel.

Veien mot en utslippsfri og bærekraftig havn i Drammen

For å realisere bærekraftsmålene sine har Drammen havn satt i gang en rekke miljøvennlige tiltak, andre er under planlegging:

 • Styrking av den intermodale havnen, med mål om å få 50 prosent av gods som fraktes over på jernbane innen 2030, på de strekningene det går godstog til.
 • Drammen havn har landstrømsanlegg som båtene kan koble seg på
 • Det blir flere togavganger fra Drammen havn, med direkteavganger til Bergen og Trondheim.
 • Det er miljørabatt på havneavgiften til skip som har mindre utslipp enn dagens krav fra Den internasjonale skipsfartsorganisasjonen.
 • Halvparten av kranene har elektrisk drift
 • Avfall fra båter kildesorteres
 • Jevnlige støymålinger
 • Rydding av sjøbunnen
 • Det er gjort enøk-tiltak på kontorene og i Skur 1. Dette skal prioriteres og jobbes videre med i 2023
 • En vesentlig del av biltransporten gjøres med UECC (United European Car Carriers) sine nye bilskip. LNG-drevne skip har 25-30 prosent lavere CO2-utslipp, opp mot 80 prosent lavere NOx-utslipp (miljø- og helsefarlige gasser) og tilnærmet null svovel- og partikkelutslipp
 • Erstatte dagens verktøy, kjøretøy og kraner med elektriske løsninger
 • Havna jobber også for å tilrettelegge for samarbeidspartnere på havna, slik at det er enkelt for dem å velge elektriske løsninger og oppfordrer gjerne til installering av solcelleanlegg
 • 25 prosent av de nye bilene som ankommer havna fraktes videre med tog
 • Det anlegges grøntarealer for å redusere støy, skape skjerming mot byen og følger kontinuerlig opp støy med målinger.
 • Det er nedfelt en egen gruppe som skal jobbe med å følge opp realiseringen av de planlagte tiltakene og løpende vurdere nye

Flere artikler i denne kategorien