Veien til 230/400 V TN-C-S

18/11/22
Bransjenytt
23/8/2023

Norge har som et av svært få land benyttet 230 V IT-system for lavspent distribusjon. Selv om nye områder har vært bygd ut med TN-system, er fortsatt 70-80 prosent av norske bygninger forsynt med «det gamle systemet».

Det betyr samtidig at tilknyttede bygninger fortsatt har dette systemet, med de utfordringer det skaper for effektkrevende elektrisk utstyr. Eksempel på effektkrevende utstyr er elbiler som tar plass i stadig flere garasjer og garasjeanlegg. Etter henstilling fra DSB vil NEK nå gå i gang med å utarbeide standardisert metode for ombygging – både av distribusjonsnett og installasjoner.

Den største delen av det norske distribusjonsnettet er et såkalt 230 V IT- nett. Det er et system som Norge er mer eller mindre alene om i Europa. De andre europeiske landene basere seg i stor grad på ulike versjoner av 230/400 V TN-nett. I forhold til elektrisk utstyr gir dette utfordringer da mange produkter som er beregnet på bruk i et TN-nett må modifiseres for bruk i Norge. Dette er både kostnadsdrivende og lite effektivt. Diskusjonen om Norge skal bytte til TN-nett har da også foregått i mange tiår.

Metode for ombygging til TN-nett skal utvikles

DSB ønsker nå at NEK skal utarbeide en standardisert metode for å bygge om elektriske anlegg fra det tradisjonelle 230 V IT til 230/400 V TN-C-S. Etter at den tidligere metoden (AG-14) fra 2001 ble trukket tilbake finnes det i dag ingen gyldig metode, og det ønsker DSB å gjøre noe med. De har derfor tatt kontakt med NEK med en henstilling om å utarbeide en standardisert metode for ombygging av IT til TN-nett.

– Det er en spennende oppgave DSB har spurt om, og vi vil gjøre vårt beste for å få til et tett samarbeide med DSB og NVE i prosessen. Utvikling av standardene vil naturligvis foregå i en bred sammensatt komite, men hvor vi i NEK vil være oppmenn. Ombygging av nettsystem er et viktig team i dag, men interessen og investeringene i dette vil bare øke i årene fremover. Da vil standardene få en enda viktigere betydning både i bedrifts- og samfunnsøkonomisk, forteller adm. direktør i NEK Leif Aanensen.

Nettvirksomheten skal vris mer mot TN

Etter DSBs syn er det både ønskelig og fordelaktig om man kan vri nettvirksomheten i retning av mer TN. Bakgrunnen for dette er:

  1. Økt elsikkerhet
  2. Tilgang på utstyr fra internasjonale markeder
  3. Samfunnsøkonomi (TN vil blant annet bety mindre overføringstap)

Gjennom å utvikle en standard ønsker man å etablere en metode som vil gi en sikker håndtering av installasjoner i veien fra IT til TN. Samtidig vil standarden også bidra til å forenkle denne prosessen. Målet er en metode som beskriver ombygging av eksisterende elektriske anlegg på en sikker og samfunnsøkonomisk måte.

Elektroteknisk bransje må involveres

For å gjennomføre arbeidet fram til en standardisert metode, er det nødvendig å involvere elektroteknisk bransje på bred front. Dette vil skape god, faglig, forankring og man vil få belyst de ulike problemstillingene fra flere synsvinkler. Noen viktige forutsetninger i arbeidet vil være at sikkerhetsnivået ikke blir svekket ved en overgang fra IT til TN. Det vil derfor være DSB som skal godkjenne at metoden opprettholder det forutsatte sikkerhetsnivået. Beslutningskriteriene for en godkjent metode vil være:

  • Tiltak skal anvendes for at elsikkerheten ikke svekkes i installasjonen,
  • Tiltak skal anvendes for å bevare eller øke installasjonens driftssikkerhet,
  • Begrense anleggseiers ulemper ved endring i installasjonen,
  • Minimere kostnaden for å gjennomføre tiltak i metoden.

NEK 350

– Vi har valgt å opprette en ny standardiseringskomite, NEK 350, som skal arbeide med standardene. Denne komiteen vil samspille med våre øvrige ekspertkomiteer for å finne frem til de gode løsningene. DSB har lagt noen føringer for arbeidet, som krever tett oppfølging for at man skal få riktig fremdrift. Det har derfor også blitt opprettet en styringsgruppe som består av representanter fra DSB og NEK, fortsetter Aanensen.

Komiteen er i gang

Organiseringen av den nye komiteen er allerede godt i gang. Hans Brandtun, fra REN har det faglige ansvaret for NEK 350 og vil fungere som interimleder. Han vil samarbeide tett med fagsjef Tommy Lundekvam fra NEK om forberedende arbeid og oppbygging av komiteen. Lundekvam vil også være den som rapporterer inn til styringsgruppen. Dersom man er interessert i å delta i arbeidet kan man ta kontakt med Tommy Lundekvam på telefon 908 68 560.

Adm. direktør i NEK Leif Aanensen

Flere artikler i denne kategorien