Strømsøtte til bedrifter

21/11/22
Bransjenytt
28/8/2023

– Vår anbefaling til regjeringen har hele tiden vært at strømstøtte må innrettes slik at vi oppnår mer energieffektivisering og lokal energiproduksjon. Det er nettopp dette regjeringen gjorde i sitt forslag til bedrifter som ble lagt frem 16. september i år, sier Tore Strandskog, direktør for næringspolitikk i Nelfo.

– Nå kan vi sikre at bedrifter som mottar støtte, blir en del av løsningen på energikrisen samtidig som de kan redusere strømutgiftene, sier Strandskog. Han legger til at forslaget til regjeringen ble utformet sammen med NHO, Virke og LO. Støtten vil bidra til investering i enøktiltak og lokal energiproduksjon. – Det vil frigjøre store mengder energi i et strømmarked som er i sterk underbalanse, påpeker Strandskog.

Energikartlegging

Utbetaling av støtte vil kreve energikartlegging hos bedriftene, som igjen vil synliggjøre potensialet for energieffektivisering. Deretter kan bedrifter som investerer i modne og tilgjengelige enøktiltak oppnå en støtte på inntil 45 prosent av strømprisen over 70 øre/kWh. I tillegg kan de få investeringsstøtte på inntil 50 prosent av tiltakskostnaden, som vil bli forvaltet av Enova.

Ubyråkratisk ordning

– Det er viktig at Enova lager en ubyråkratisk ordning som vil gjøre det enkelt og forutsigbart for bedriftene å få tilskudd. Bedriftenes evne til å lykkes står og faller på dem. Enovas ordning for husholdninger er rettighetsbasert. Samme ordning kan også fungere utmerket for bedriftene, sier Strandskog. – Dagens strømpriser rammer store deler av norsk næringsliv unntatt de største industrikonsernene som har egne fastpris- og støtteavtaler med kraftleverandørene.  

Energikrig i Europa

I NHO er det enighet om å få til en varig reduksjon av energikostnadene. I europeisk målestokk er Norge på topp i energiforbruk. I en mannsalder har vi vært vant til å bruke energi fordi den har vært billig samtidig som energieffektivisering har vært lavt prioritert. – Med energikrigen i Europa, ledet av Putin-regimet, har situasjonen plutselig endret seg, sier Strandskog.

Låneordning for bedrifter

Nelfo har fremmet et låneforslag lik den Statens Lånekasse for Utdanning tilbyr. Låner du som student penger og består eksamen, omgjøres lånet til stipend. Samme type ordning mener vi kan finansieres gjennom Enova til små- og mellomstore bedrifter. De har jo en ubrukt egenkapital på over 12 milliarder kroner gjennom sitt Energifond. Her kan bedriftene låne penger til definerte energieffektiviseringstiltak, som montering av solceller, varmepumper eller styringssystemer. Når tiltakene er installert og dokumentert. konverteres lånet til stipend og nulles ut når det settes i drift. For utsatte bedrifter kan dette bli en god ordning, sier Strandskog.

Nå kan vi sikre at bedrifter som mottar støtte, blir en del av løsningen på energikrisen samtidig som de kan redusere strømutgiftene, sier Tore Strandskog, direktør for næringspolitikk i Nelfo.

Milliardoverskudd

Staten håver nå inn milliarder av kroner i strømoverskudd. Burde ikke deler av dette overskuddet komme næringsliv og husholdninger til gode?

– Helt klart. Den store samfunnsmessige gevinsten, i tillegg til at bedriftene reduserer energikostnadene gjennom låneordningen som konverteres til stipend og slettes, er at energien frigjøres og går direkte tilbake til samfunnet, sier Strandskog. – Som kjent skyldes høye strømpriser energimangel. Da må vi tilføre markedet mer av mangelvaren slik at vi kan påvirke prisene til å gå nedover. Dette kan bli en vinn-vinn situasjon for samfunnet og næringslivet.

Stor etterspørsel i markedet

–Det er et voldsomt sug i markedet etter konkrete enøk-tiltak og våre medlemsbedrifter har stor kapasitet til å gjennomføre slike tiltak. Vi kan konvertere ressurser og innsats på en samfunnsmessig forsvarlig måte, sier Strandskog, som har vært i kontakt med utstyrs- og komponentleverandører. – Tilbakemeldingen viser at de har godt med produkter og løsninger tilgjengelig. Slik sett er både leverandører og installatører beredt til å ta et nødvendig krafttak. Den største utfordringen er mangel på solceller globalt. Husholdninger som velger solkraft får nå støtte fra Enova. Ordningen må intensiveres, forsterkes og ikke vrakes. Enova må få et tilleggsmandat fra Storting og regjeringen til å forsterke satsingen på slike energieffektiviseringstiltak både mot husholdninger og bedrifter.

Investeringskapital blir et knapphetsgode

Energieffektivisering dreier seg om alt fra smarthusløsninger, utskiftning av gamle vinduer, isolasjon av tak og vegger til varmepumper. – Passive tiltak med å skifte ut vinduer, isolere vegger og tak til mer aktive energieffektiviseringstiltak, må styrkes. Vi må hjelpe norske husholdninger og bedrifter til å investere i gode ENØK-tiltak. Solceller på tak koster fort mellom 100 000 til 150 000 kroner. Ikke alle husholdninger eller småbedrifter har råd til det. Investering i varmepumper er rimeligere men er heller ikke gratis. Med dagens rentenivå, strøm- og matprisøkninger, blir investeringskapital et knapphetsgode, sier Strandskog til slutt.

Flere artikler i denne kategorien