Vi må få fart på energieffektiviseringen og lokal energiproduksjon

10/5/22
Muligheter
3/8/2023

– Riktige energitiltak kan raskt frigjøre kraft, rett og slett ved å bruke mindre og produsere mer selv. Dette bidrar til energikrevende industriproduksjon og reduserte strømpriser. Her er det viktig å satse på lokal energiproduksjon med økt utbygging av solkraft og batterier for lagring og utjevning av overskuddsenergi, sier adm. direktør Frank Jaegtnes i Elektroforeningen (EFO).

– Skal Norge nå sine målsetninger om å redusere energietterspørselen og kraftforbruket med opptil 20TWh innen 2030, må vi handle nå. Da kan vi ikke vente flere tiår på at havvind og andre fornybarsatsinger skal bli realisert. Her må vi arbeide med flere energikilder/tiltak samtidig og da peker solkraft seg ut som et viktig satsingsområde, sier Jaegtnes. Han mener solenergi må få en mer sentral plass i energikommisjonen som er nedsatt av regjeringen og som skal arbeide med fornybare energiløsninger.

– Norge trenger all fornybar kraft som er å oppdrive og solkraft har et fortrinn ved at det kan bygges ut raskt og er med på å avlaste nettet. Vi forventer at kommisjonen innlemmer den i sitt videre arbeidsmandat. For konservative anslag Solenergibransjen mener de kan levere 7-10 TWh solkraft innen 2030.

– Personlig mener jeg det er et altfor konservative anslag og at de reelle tallene er vesentlig høyere. Legger vi sammen alle nærings-, industri- og hustak over hele Norge, kan vi kanskje tredoble energiuttaket. Sintef har beregnet dette potensialet til 10-30 TWh, sier Jaegtnes. Han mener norsk industri og husstander kan bidra til at Norge når sine fornybare energiambisjoner.

Frank Jaegtnes, adm. direktør EFO

Betydelig reduksjon i kraftforbruk

– Men også lavthengende energitiltak som smarthusløsninger kan bidra til å redusere energibruken i næringsbygg og husstander. NVE peker på et lønnsomt potensiale for enerieffektivisering på 10-15 TWh i eksisterende bygg med en strømpris på 1 kr. Med dagens strømpriser blir dette potensialet betydelig større. Med enkle tiltak som å måle arealutnyttelsen kan man få oversikt over hvilke kontorer og møterom som benyttes regelmessig og foreta målrettede tiltak. Andre aktiviteter kan være installasjon av varmepumper, smarthusløsninger som behovsstyrt ventilasjon og dag og nattsenking av lys og varme. ENOVA har nå forbedret sin tiltakspakke der husstander kan få opptil 50 000 i støtte for montering av solcelleanlegg. Dette er bra begynnelse, men vi mener tiltakspakken bør økes enten i form av økte støtteordninger, momsfritak eller i form av skattelette for de som velger fornybart, mener Jaegtnes. – Her har Storbritannia gått foran ved å fjerne moms på tiltak som bidrar til energispairing.

Økonomisk skvis

I følge Statnett vil det norske kraftoverskuddet i Sør-Norge bli spist opp i løpet av 2026. – Gjør vi ikke noe nå med å tilrettelegge for lokal energikraft, vil vi få en vedvarende strømkrise som vil forsterke den økonomiske skvisen husholdninger, landbruk, kommuner og næringsliv allerede opplever i dag, sier Jaegtnes.

Flere artikler i denne kategorien