Ecopilot tar et skritt nærmere selvstyrende bygg

17/2/21
Teknologi
3/8/2023

Entro Ecopilot benytter seg av avansert sensorteknologi, algoritmer og værprognoser til å styre byggets inneklima, redusere energiforbruket, jevne ut effekttopper og gjør dermed hverdagen enklere for driftspersonell. Nå testes løsningen på to bygg i Norge, og foreløpige tall vitner om betydelige besparelser.

Ecopilot er et driftsoptimaliserende verktøy som legges over eksisterende sd-anlegg og som potensielt gir store energibesparelser.

– Løsningen vurderer, og om nødvendig, justerer energibruken kontinuerlig annethvert minutt etter innetemperatur, utetemperatur og værprognoser. Systemet er selvstyrende, og gjør hverdagen til driftspersonalet enklere. Bygg-drifterne må fortsatt følge opp, men med Ecopilot kan de få en mindre hektisk hverdag, på den måten kan man si at løsningen tar oss et skritt nærmere selvstyrende bygg, sier prosjektleder for uttestingen Andre Løvlund i Entro, som er den norske forhandleren av den svenskproduserte løsningen.

Betydelige besparelser

I nabolandet vårt har Ecopliot slått godt an, og er allerede installert i over 1000 bygg i flere land, med gode resultater: Ved hjelp av Ecopilot har man i redusert kjøling med 28% og varme med 24% samt el med 12% i snitt i de bygningene hvor systemet har blitt implementert på toppen av eksisterende sd anlegg. Nå tester Entro teknologien på Asker Panorama i samarbeid med Oxer Eiendom, E.C. Dahls Eiendom i Trondheim.

Foreløpige tall viser 8% lavere energiforbruk på bygget i Trondheim, og i Asker Panorama er forbruket i 2020 redusert med 23% ift gjennomsnittet av de tre foregående årene. Pilotprosjektene har hver fått 1 million kroner i støtte fra Enova, og Entro lover en detaljert rapport når testperioden er over, for Asker panorama er dette i mai 2021.

Driftsoptimalisering som mål

Entro er en av landets største aktører innen energirådgivning med en kundeportefølje på ca 8000 bygg, i hovedsak næringsbygg, men også noe innen industrisegmentet. Energien i byggene følges opp i Optima Energi, et energioppfølgingssystem med timesoppløsning i energivisningene. Selskapet jobber også med andre tjenester, som for eksempel rådgiving innen bærekraft, Enova-prosjekter, leietagerfakturering, driftsoptimalisering og kursing.

– På vegne av kundene våre er vi alltid på jakt etter de beste løsningene. Det er mye spennende som skjer innenfor proptech i dag, med mange nye spennende startups, men ofte dreier det seg om løsninger som ikke testet ut i stor målestokk, eller ikke testet i det hele tatt, med andre ord vet man ikke om løsningene fungerer i praksis, og hvorvidt de er implementerbare. Derfor begynte vi å lete etter proptech-tjenester som er testet ut og kom over Ecopilot, som implementert med gode resultater i over 1000 bygg, i hovedsak Sverige. Vi inngikk en avtale med dem om å være norsk forhandler, og søkte deretter støtte fra Enova for å teste løsningen ut på to norske bygg, forteller Løvlund. I tillegg til Sverige, benyttes Ecopilot i England og Canada, og ble også på et tidlig stadium testet ut i Norge.

Fintuning i et år

I mai og november 2020 ble Ecopilot implementert/slått på i de to byggene i Norge, deretter følger et år med justering og oppfølging av systemet.

– Man vurderer og justerer systemet i et år for å se hvordan bygget responderer igjennom sesongene forklarer Løvlund. Systemet styrer blant annet etter værprognoser, og tar inn værvarsler kontinuerlig.

– I motsetning til sd-anlegg som i stor grad styres etter utetemperaturen her og nå, styrer Ecoplot temperaturen etter været frem i tid. Det første året etter at Entro Ecopilot er implementert må vi justere de tekniske anleggene gjennom alle sesongene. Systemet lærer hvordan bygget «oppfører seg» ved ulike værforhold, og etter ett år vil bygget styre seg selv. Systemet tillater en viss temperaturvariasjon innendørs, dvs pluss/minus noen grader, og tar også
hensyn til solinntrengning som varmer, basert på værprognoser, og vil da gi litt mindre varme i henhold til hvor mye sol som er forventet. En utfordring med tradisjonelle sd-anlegg er at man kjøler for mye, samtidig som man varmer. Med Ecopilot kan man i stor grad hindre slik samkjøring, sier Løvlund. Løsningen lar seg enkelt tilpasse de vanligste protokollene i sdsystemene som BACnet og ModBus

Mye potensiale i bedre drift

Effekten av Ecopilot avhenger selvsagt av hvor optimalisert bygget er fra før.

– Vår erfaring tilsier at 80 prosent av tradisjonelle bygg kan driftes mer energi-økonomisk, bare gjennom å tune eksisterende sd-anlegg kan man ofte redusere energiforbruket med 10-20%. Legger man Ecopilot oppå der vil systemet kontinuerlig passe på at bygget er dritoptimalisert. Teknikken og automasjonen blir stadig bedre, og mere avansert, men drifterne har gjerne knapt med tid, ofte har de flere bygg og passe på, og mye av denne tiden går med til å håndtere klager og forespørsler fra leietagere, dermed blir det ikke tid nok til å ta seg tilstrekkelig av driftssystemet, eller ofte nok til å optimalisere driften, sier Løvlund.

FAKTA

Hvilke bygg egner Ecopilot seg for?

Ecopilot er en teknologi som i utgangspunktet er uavhengig av hvilken leverandør som har levert de ulike tekniske anleggene. Det er likevel noen bygg som egner seg bedre enn andre.

Foreløpig har Entro avdekket følgende kriterier i pilotprosjektene for at teknologien skal fungere godt:

  • Bygget må ha et SD-anlegg
  • Styringssystemene og undersentralene bør være av nyere dato
  • Teknologien utnytter byggets termiske kapasitet og egner seg dermed best i bygg med tunge konstruksjoner og gjerne med noe eksponert betong, stein eller mur
  • Det bør være én romføler for temperatur per 100 kvadratmeter, litt avhengig av om bygget har mye åpent landskap eller mange cellekontorer

Kilde: Entro

– Energi i eksisterende bygg er mer viktig å ha kontroll på, enn å bygge noen få lavenergibygg i året, sier Andre Løvlund i Entro AS. Foto: Entro

Unormalt år

Entro Ecopilot ble installert i Asker Panorama i begynnelsen av april 2020. De første månedene logger systemet data, og fra sommeren gikk prosjektet inn i en første fase med justering og kvalitetssikring. Den første gjennomgangen av Entro Ecopilot viste flere avvik i samspillet mellom de tekniske anleggene som påvirker om ventilasjonsanlegg og varme- og kjøleanlegg virker optimalt.

– Etter 12. mars har bygget så og si vært tomt, så dette har ikke vært et normalt driftsår, det må man ha i tankene når man ser på utviklingen i energibruken, men forbruket i 2020 i forhold til snittet de tre foregående årene viser at kjøpt energi til drift av bygget er redusert med 23% og levert kjøling er redusert med 20%. Levert varme er foreløpig ikke blitt fulgt opp på grunn av en defekt måler, sier Løvlund.

Hvordan er interessen for Ecopilot blant eksisterende kunder?

– Foreløpig har vi ikke snakket løsningen inn til til kundene våre, vi avventer til erfaringene er tydelige og rapporten er klar. Vi ser på dette som et energisparende tiltak i likhet med mange andre, men med et betydelig potensial. Så skal det sies at det også er en kostnad å få dette i drift, Ecopilot krever for eksempel at det er en temperatursensor per ca 100 kvm, samt at integrering av systemet innebærer at SD-leverandør må gjøre tilpassinger. For å finne ut om det er en lønnsom investering må man regne på forventet besparelser i forhold til energikostnader og lage en nedbetalingsplan på løsningen basert på denne. Entro har allerede kartlagt en del bygg både i Oslo, Bergen og Trondheim for å se ut om de er egnet for å installere Ecopilot. Én ting er om teknologien er egnet for et konkret bygg. En annen er om det er et kostnadseffektivt tiltak med en nedbetalingstid som kunden kan akseptere. For å finne ut av det, må vi på befaring i bygget. Noen eiendomsbesittere synes det er ok med en inntjeningstid på 3-4 år, andre synes dette er for lenge, men vi håper dette kan bli et godt tiltak i næringsbygg og ja det er absolutt et skritt mot autonom drift av bygg: Systemet kan avlaste driftspersonalet, forbedre inneklimaet, og minimerer klager fra leietagere – i tillegg til å kutte energikostnader.

Testcase 1: Sparebank 1-bygget Trondherim

Sparebank 1-bygget i Søndre gate i Trondheim, ble kjent som Norges mest avanserte og energieffektive bygg da det stod ferdig i 2010. Likevel regner E.C. Dahls Eiendom med å redusere energi- og effektforbruket med 8 prosent på ett år når de nå skal teste ut systemet Entro Ecopilot.

Testcase 2: Asker Panorama

Oxer Eiendom regner med å redusere energi- og effektforbruket med 17% i fellesarealene i Asker Panorama utenfor Oslo, et bygg med miljøklassifiseringen BREEAM Excellent og energiklasse B. Største leietaker er Kongsberg Gruppen, i tillegg til flere mindre teknologiselskaper og Oxer Eiendom selv.

I 2019 brukte Oxer Eiendom 2,7 GWh direktevirkende elektrisitet til drift av Asker Panorama. Det tilsvarer ca 122 kWh per m2. Én ting er å redusere energi- og effektforbruket, men vi håper jo også at Entro Ecopilot skal gi kunden enda bedre oversikt og mulighet til å styre inneklimaet og at oppfølgingen av de tekniske anleggene i større grad kan skje automatisk, sier Andre Løvlund.

Flere artikler i denne kategorien