“Gull i kloakken”

22/8/23
Teknologi
23/8/2023

Norsk Institutt for vannforskning (NIVA) mener det er på høy tid at samfunnet slutter å se på avløpsvann som et slags uønsket avfall, men heller som en nærmest kontinuerlig kilde av verdifulle ressurser, energi og nyttig informasjon som i mye større grad bør sluses tilbake og komme samfunnet til nytte.

Kravet til økt gjenbruk og gjenvinning sprer seg i alle sektorer. I et sirkulært system opprettholdes verdien av produkter, materialer og ressurser så lenge som mulig ved å utnytte og gjenbruke ressursene mer effektivt. Det handler kort og godt om om gjenbruk og materialgjenvinning i et kretsløp hvor færrest mulig ressurser går tapt.

Avløpsvann er en uutnyttet ressurs

For NIVA handler det om ressursgjenvinning i vann, med fokus blant annet på konvensjonelle avløpsrenseanlegg. Mange av dagens større avløpsrenseanlegg produserer biogass fra det organiske materialet som hentes ut av avløpsvannet. Behandlet slam brukes også utbredt som jordforbedringsmiddel i landbruket. Men utover dette er avløpsvannet på mange måter en uutnyttet ressurs. Rundt om i landet finnes det om lag 2500 kommunale avløpsrenseanlegg med potensial til å gi rent vann, energi og en rekke verdifulle produkter som organiske biopolymerer, cellulose, næringssalter, enkelte tungmetaller, biodrivstoff og termisk energi – og mye annet tilbake til befolkningen.

Internasjonalt samarbeid og ny kunnskap

Sammen med partnere er vi i NIVA aktivt i gang med å skape innovative løsninger for å tråkke opp veien mot fremtidens vannressursgjenvinningsanlegg. I det nylig oppstartede prosjektet SIREN, finansiert av EEA and Norway Grants, skal NIVAs forskere i samarbeid med nasjonale og internasjonale partnere fra Polen teste nye teknologier for utvinning av ressurser – som energi, organiske stoffer og næringssalter. 

Det forventes at samarbeidet vil resultere i ny kunnskap om og bedre kjennskap til mulighetene som finnes innen avløpsrensing, slamhåndtering og ressursutvinning.

Sirkulær økonomi og vannressursgjenvinning

  • Effektiv utnyttelse av ressurser og en overgang til en mer sirkulær økonomi står høyt på den internasjonale politiske agendaen – blant annet i EUs såkalte European Green Deal.
  • I 2021 la regjeringen for første gang fram en helhetlig strategi for sirkulær økonomi. I strategiens kunnskapsgrunnlag trekkes det frem at avfall, avløp og gjenvinning spiller en sentral rolle i å utløse potensialet for sirkulær økonomi gjennom å legge til rette for økt utsortering, ombruk og materialgjenvinning, og gjennom å være en produsent og leverandør av sekundære råvarer.
  • SIREN-prosjektet er en av mange aktiviteter Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er involvert i innen gjenvinning og gjenbruk av ressurser og sirkulær økonomi. Teknologien som utvikles i prosjektet forventes å ha stort potensial for implementering i vannsektoren og spesielt innen rensing av avløpsvann. Samarbeidsprosjektet er finansiert av EEA and Norway Grants og varer fra 2020-2023. SIREN står for «Integrated system for SImultaneous Recovery of Energy, organics and Nutrients and generation of valuable products from municipal wastewater». (Kilde: NIVA)

Flere artikler i denne kategorien