Nødvarsel på mobil

27/4/23
Teknologi
3/8/2023

DSB, Politidirektoratet, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og mobiloperatørene har det siste halve året jobbet tett sammen for å etablere Nødvarsel på mobiltelefon. Systemet er nå levert.

Som følge av krigen i Ukraina ble det vedtatt økte bevilgninger til flere tiltak for å styrke beredskapen på sivil side i Norge. Etablering av Nødvarsel på mobiltelefon var et av disse tiltakene.

– Det er et stort og viktig arbeid som er lagt ned i å få etablert dette systemet på noen få måneder, sier Elisabeth Aarsæther, direktør i DSB.

Informasjonsaktiviteter

De siste testene og oppdateringene gjennomføres nå før systemet er klart til å tas i bruk ved reelle hendelser og testes ut mot publikum. Informasjon til befolkningen er en viktig del av oppdraget. Det er nå planlagt en rekke informasjonsaktiviteter, slik at befolkningen blir kjent med hva denne nye varslingsløsningen innebærer og hvordan den skal brukes.

Før systemet testes ut mot publikum i større skala er det viktig at løsningen blir godt kjent i markedet, sier Aarsæther.

Om oppdraget

DSB fikk sammen med Politiet i oppdrag av Justis- og beredskapsdepartementet (JD) å etablere statens del av systemet (utløser av melding). Nasjonal kommunikasjonsmyndighet fikk i oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) å sørge for at mobiloperatørene etablerer systemer som gjør at varslene kan distribueres via mobilnettene ut til publikum.

I fjor vår innførte regjeringen flere tiltak for å styrke beredskapen. Et av disse tiltakene var å utvikle befolkningsvarsling på mobiltelefoner. DSB fikk, sammen med politiet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), oppdraget med å etablere en slik løsning innen utgangen av året.

Valg av leverandør

Etter en grundig, men intensiv anskaffelsesprosess signerte DSB en kontrakt med Everbridge Norway AS for nødvarsling på mobil. Kontrakten har en samlet verdi på rundt 42 millioner kroner. Everbridge leverer nasjonale varslingssystemer i over tjue land.

Kontrakten med Everbrigde Norway AS har en varighet på opptil 12 år og omfatter etablering, drift og vedlikehold av statens del av varslingssystemet. Denne løsningen skal videre kobles mot mobilnettene, gjennom mobiloperatørene.

Flere artikler i denne kategorien