Miljøvennlig nettutbygging

13/3/23
Bærekraft
23/8/2023

– Vi må jobbe kollektivt for å klare å bygge ut mer nettkapasiteten med større hastighet og bedre samfunnsøkonomiske rammevilkår, sier adm. direktør Jan Torstensen i LOS Cable Solutions AS.

– Nettutbyggingen skjer i dag på en tradisjonell måte der byggherrer prosjekterer og planlegger og sender ut forespørsel til leverandører. Personlig mener jeg det må skapes større innovasjonskraft og lanseres nye løsninger i entreprenørbransjen og industrien. Det som kommer ut i markedet er konservativt og baserer seg på tradisjonelle byggemåter. Ofte er det høyt konfliktnivå i forbindelse med større nettutbygginger. Fotavtrykket er stort spesielt på transmisjons- og regionalnettlinjer. I Oslo er Statnetts bygging av 420 kV linje mellom Hamang/Smestad et godt eksempel på dette. Det finne mange flere eksempler i Norge der det brukes mye ressurser over lang tid som skaper høyt konfliktnivå, sier Torstensen. – Vi ser det også med 420 kV nettutbygging i Finnmark der konflikten vedrørende nedbygging av uberørt natur og reindrift er stor.

Vi blir alle skadelidende

Fotavtrykk, høyt konfliktnivå og store samfunnsøkonomiske kostnader krever handling. Til syvende og sist er det strømkundene som må betale sluttregningen. –Det er du og jeg som enten må akseptere eller leve med nedbygging i uberørt natur. Det er du og jeg som må leve med at det nok en gang graves opp gater, skoleveier og legges fjernledningslinjer gjennom boligstrøk som forringer tomteverdien og frykt for økt strålefaren, sier Torstensen. – Mitt mantra er at vi i en tidlig fase må samle ressursene. Vi må se på måten vi driver opphandling for å få med oss innovasjonstakten. Norge har gode erfaringer fra olje og gassnæringen der man tidlig benyttet seg av feltstudier. Nye Veier har jobbet med samhandlingskontrakter og vi har privat næringsliv som er betydelig mer lydhøre med å skape samhandling og innovasjon i forbindelse med industriutbygging, fiskeoppdrettsanlegg eller annen type industrisatsing.

Store forskjeller i strømprisene

Strømprisene har skutt i været og det har vært store forskjeller på Kwh prisene nordpå og sørpå. Problemet er at man ikke har klart å bygge en tilknytningslinje fra nord til sør. – Vi har en egen patentert boreteknologi som gjør det mulig å legge kabler i ekstremt lange borehull. Teknologien dukket opp da det skulle bygges monstermaster over Hardangervidda. Det skapte stor konflikt fra grunneiere og naturinteresser, sier Torstensen.

Verdensledende i boreteknologi

– Skal det bygges monstermaster fra Trøndelag og sørover, vil det bli store naturkonflikter dersom de f.eks. legges over Dovrefjell eller annen uberørt natur. Det er mulig å tenke i alternative baner. Jeg tror ikke det er mulig å bore gjennom alle fjell og fjerne alle fjernledningsmaster, men i enkelte traseer er det mulig å bruke ny teknologi. I Nordsjøen er Norge verdensledende i boreteknologi mens vi på land ikke har kommet like langt. Ser vi på kostnadene med kabelutbygging prises den ut fra pr. meter kabel, linje eller totalprosjektet som sådan. Å ligge i konflikt med en grunneiere i 3-5 år er ekstremt kostbart. Hva koster det Norge å bygge en trasse over Dovrefjell og hva koster det turistnæringen å ikke lengre ha uberørt natur? Dette er dilemmaer vi må ta høyde for.

Miljøvern, mangfold og vern av uberørt natur vil komme høyere på dagsorden. I Europa er det mange store byer som ikke vil ha fjernledningsmaster, påpeker Torstensen.

Fra design til gjennomføring

LOS Cable Solutions har jobbet med private utbyggere i større industriområder i Norge med «Green Power Fast Track». – Der går vi inn i en tidlig fase med forskjellige hypoteser om hvilke fotavtrykk vi skal ha, hvilke interesser som er berørt og hva byggherre ønsker å oppnå. Vi jobber med design slik at vi får opp riktige løsninger med en gang. Når vi kommer over i gjennomføringsfasen går den enkelt og greit. Alle parter har vært involvert i prosessen og det er en annen måte å jobbe på, sier Torstensen.

God dialog

Hva bør myndighetene gjøre for å handle riktig?

– Det handler først og fremst om god dialog. Flere nettselskaper – spesielt Statnett og regionale utbyggere – har startet dialogmøter i forskjellige deler av landet. Det er bra at de informerer om hvor de er, hvor de skal og hvilke utfordringer og muligheter de står overfor. Jeg mener de i større grad bør få til en samhandling om innovasjon, teknologi og hvordan vi kan få entreprenører og leverandører å påta seg et felles ansvar for å løse de utfordringen som kommer, sier Torstensen til slutt.

Flere artikler i denne kategorien