Revidert veileder om batterisikkerhet

12/12/23
Bærekraft
12/12/2023

I en ny og revidert versjon 3 om batterisikkerhet er det gjort en rekke tester i ulike romstørrelser for å se hvordan branner i elbatterier utvikler seg. – En fullstendig brann i et batteri, kan frigjøre mye energi. Derfor bør det plasseres enten utendørs i garasjer, tekniske rom eller kjellere for å unngå slike hendelser, sier fagsjef elektroteknikk Marie Kolderup i Nelfo.

Kolderup mener at faren for branner i slike batterier er liten om man behandler batterier på riktig måte og kjøper dem fra profesjonelle aktører. – Veilederen er ment som en anbefaling til installatører som designer og bygger batteriinstallasjoner i eneboliger eller næringsbygg.

Arbeidsgruppe

I 2020 nedsatte Nelfo en arbeidsgruppe sammen med FFI, Direktoratet for Byggekvalitet (DiBK), Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb) og brannvesenet i Drammen hvor målet var å utarbeide en batteriveileder. Den skulle primært rette seg mot installatørbransjen og gi dem råd med å risikovurdere, planlegge og bygge en batteriinstallasjon på en trygg måte.

Branntesting og revisjon

I kjølvannet av veilederen ble det iverksatt en del spin-off prosjekter. I et av dem har vi branntestet batterier i ulike rom, som blir grunnlaget for den reviderte veilederen (versjon 3) som lanseres om kort tid, sier Kolderup. – I testene så vi hvordan ventilasjon, rom- og batteristørrelse og romklassifisering påvirket batteribranner. I tre rom på 2x2 meter, 3x3 meter og 4x4 meter tente vi på batteriene med en propanflamme. Ut fra ulike verdier målte vi hvordan brannen utvikler seg og så at en fullstendig brann i et batteri, frigjorde mye energi. Å bruke en propanbrenner til å tenne på batteriene er et lite realistisk scenario, men ble gjort for å demonstrere hvor mye energi som potensielt kan frigjøres ved et absolutt worst case scenario.

Bruk batteriene riktig

– Batteriene er trygge så lenge de brukes riktig. Går det først galt kan det få alvorlige konsekvenser. Derfor er plassering av batterier avgjørende for å opprettholde høy sikkerhet. Vi fraråder sterkt å plassere dem i oppholdsrom og anbefaler helst å ha dem utendørs i en ekstern bod eller garasje. Må batteriene plasseres innvendig bør man velge et rom der mennesker ikke oppholder seg over lengre tid som tekniske rom og kjellere f.eks, sier Kolderup.

Riktig håndtering

Hvis li-ionbatterier utsettes for ytre påkjenninger kan branner være vanskelig å slokke. På spørsmål om det er trygt å plassere slike batterier i hus, svarer Kolderup: - Hvis batteriene håndteres riktig er de ikke farligere enn andre elektriske installasjoner man bruker og oppbevarer i en husstand. Regelverket og standardene setter krav til grundig testing av batterier før de selges og monteres. Slike batterier har en egen datahjerne, som kalles for BMS – Battery Management System. Systemet måler temperatur, spenning, strøm og ladegrad. Så fort noe er utenfor normalområdet, sier BMS fra. Det er mulig å koble batteriet til et brannvarslings- og ventilasjonssystem eller koble ut strømtilførselen. I media har det vært mange oppslag om eksplosjonsfare rundt li-ionbatterier, men ofte fremkommer det ikke hvordan disse er brukt i tilfeller hvor det har gått galt. Enten er ikke batteriet installert/brukt riktig eller så er ikke delene i systemet kompatible. Som med annen elektronikk kan slike produkter ha produksjonsfeil, men feilraten er ekstrem lav.

Tenk før du handler

– Vår veileder er et viktig insitament for våre medlemsbedrifter.

Vi får mange henvendelser og spørsmål som ikke bare omfatter regelverket og standardene, men også om utførelse. Det er et stort sprik mellom det som er lov og det som er lurt. Nylig fikk vi et spørsmål fra en installatør som utførte installasjoner på en hytte. På et av soverommene var det plassert et batteri. Han spurte oss om dette var lov. Vi sa at det er ingenting i regelverket som sier at du ikke kan plassere et batteri på soverommet, sier Kolderup, men det betyr heller ikke at det er lurt. Derfor er det viktig å skille mellom hva som er lurt og lov. Vår veileder legger seg på et mellomnivå. Selv om det er lov å ha et kjempestort batteri i en bolig, anbefaler vi å begrense størrelsen til 15kWh. Selv om det er lov å ha et batteri i stua, anbefaler vi at det plassere ute på et sikkert sted. Vi anbefaler også montering av en CO-detektor i rom med batteri. Velger du som installatør å se bort fra våre anbefalinger, får det ingen konsekvenser fordi du ikke er pliktig til å følge veilederen. Vårt hovedbudskap med veilederen er at batteriene skal behandles riktig og i henhold til våre anbefalinger. Da er de ikke farligere enn annet elektrisk utstyr i huset.

Hett tema

Kolderup mener det er betryggende å ha seriøse batterileverandører som tar sikkerhetsarbeidet på alvor. - Unngå å kjøpe batterier fra en privatperson på finn som kanskje har krasjet bilen, tatt ut batteriet for så å videreselge det. Undersøk om leverandøren er seriøs og følger testene i aktuelle standarder, f.eks. batteristandarden 62619. Å forsikre seg om at batteriene er testet er viktig for å unngå brannfarlige situasjoner, sier Kolderup. Hun kan fortelle at det norske batterimarkedet ennå ikke har tatt av på privatboligmarkedet. – Enn så lenge er det ikke batterier i alle norske hjem. Det kan skyldes at de er for dyre. Det er ikke noe insentiv til å installere batterier med mindre du har et solcelleanlegg på taket. Med Enovastøtte til batterier og solcelleanlegg, vil kanskje flere kjøpe en batteripakke til lagring og bruk av strøm nå som prisene er høye.

Kurs om vettig batteribruk

Nelfo har arrangert halvårlige kurs for sine medlemmer om vettig bruk av batterier. – På nelfo.no/batteri er det mye nyttig informasjon om temaet. Tilbakemeldingene fra kursdeltakerne er at de mener informasjon om temaet er viktig, sier Kolderup, som har vært med på å utforme kursinnholdet.

Flere artikler i denne kategorien